11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

اسماعیل فخیمی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: e.fakhimi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 •                            کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز

                            کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


 •  مسئول کمیته برنامه ریزی درسی گرایش نرم افزار موسسه آموزش عالی ایوانکی بمدت 2 سال

   مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمسار از سال 1386
   مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه ایوان کی از سال 1400 • Designtwo sensor data storages(x007) ICDE2011


 • استادنمونه دانشگاه پیام نور مرکز ایوانکی در سال 1392

  استادنمونه دانشگاه علمی-کاربردی واحد گرمسار در سال های 1390 و 1392

  استادنمونه دانشگاه عالی ایوانکی در سال 1391


مریم اسلام پناه

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه گرمسار
 • ایمیل: maryam.eslampanah66@gmil.com
 • تلفن: 023-34521591

روزهای حضور در دانشگاه:

یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:45 الی 14:30


اخبار تصویری گروه


کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین

اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی برق، کامپیوتر و IT توسط ...

برگزاری اولین کنفرانس ملی کاربردی‌سازی هوش تجاری

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری در تاریخ 2 آذر 1396 توسط دانشگاه ایوان‌کی با ...

برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی توسط دانشگاه ایوان‌کی با همکاری مؤسسه ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


ارائه مدلی جهت پیش بینی مصرف سوخت با شیوه شبکه های عصبی مصنوعی بهینه شده در جایگاه های عرضه سوخت شهر تهران

دانشجو:ابوذر یوسفی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

پیش بینی مصرف سوخت با روش شبکه عصبی مصنوعی برای بدست آوردن یک الگوی مصرف (مطالعه موردی : حمل و نقل باری سنگین برون شهری جاده ای)

دانشجو:حسین شریفی پایچی      استاد راهنما: محمد ربیعی

الگوی بهبود تجر‌به مشتر‌یان با بهره‌برداری از روش‌های د‌اد‌ه‌كاو‌ی (مطالعه موردی یك شر‌كت وا‌سپا‌ری در شهر تهران)

دانشجو:بهناز خسروی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ارائه مدل به منظور بررسی ارتباط بین افزایش جذب مشتری از طریق وب سایت‌ها با در نظرگیری تعهد و اعتماد

دانشجو:عرفان نیكنامی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بررسی تاثیر هوشمندی کسب و کار بر کارایی شرکت های فناوری اطلاعات : (مطالعه موردی: حوزه فناوری اطلاعات شهرداری های شهر تهران)

دانشجو:امید قائمی فر      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

تأثیر عوامل موثر بر نگرش کارکنان بر موفقیت ERP به منظور دستیابی به اهداف کلیدی سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط)

دانشجو:اتوسا هاشمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

بررسی عوامل تأثیرگذار در اتخاذ رویکرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان‌های ایرانی

دانشجو:حمیدرضا دلقندی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

الگوریتم مدیریت ماشین های مجازی در راستای کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری

دانشجو:محمدهادی زرگر      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

ارایه روشی مبتنی بر الگوریتم Boosting برای شناسایی کالاهای با نفوذ برای افزایش حجم فروش

دانشجو:محدثه كاظمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

بخش بندی مشتریان یک فروشگاه پوشاک در شهر تهران، بر اساس سطوح درآمدی مختلف با استفاده از رویکردهای یادگیری نیمه نظارت شده

دانشجو:پریسا محرمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

استفاده از داده های بزرگ جهت استخراج متن و تصمیم گیری برای طبقه بندی مشتریان فریشگاههای اینترنتی

دانشجو:نفیسه زحمت كش      استاد راهنما: نیما فرجیان

استفاده از داده های بزرگ جهت استخراج متن و تصمیم گیری برای طبقه بندی مشتریان فریشگاههای اینترنتی

دانشجو:نفیسه زحمت كش      استاد راهنما: نیما فرجیان

پیش‌بینی و تحلیل سری زمانی مالی با بهره گیری از متغیرهای تحلیل تکنیکال و تجزیه‌حالت‌تجربی‌تجمعی کامل توسط شبکه های عصبی بازگشتی دو طرفه

دانشجو:زهرا رقیمی      استاد راهنما: نیما فرجیان

تشخیص تقلب،کارت های اعتباری،الگوریتم چند هدفه نهنگ، ماشین بردار پشتیبان، استراتژی ترکیبی.

دانشجو:سمیرا فردوس هرق      استاد راهنما: نیما فرجیان

ارائه روشی برای پیدا کردن شباهت معنایی نام شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

دانشجو:مهران محبی نیا      استاد راهنما: محمد ربیعی

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر کارایی با توجه به استراتژی های بانکداری در شعب بانک سامان

دانشجو:کیمیا شبان زاده      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی تاثیر فناوری های دیجیتال بر بهبود نوآوری در کسب و کار(مطالعه موردی:شهرداری تهران)

دانشجو:سجاد قجاوند      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد تهران)

دانشجو:ازیتا مختاری      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان در بانکداری دیجیتال (مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون)

دانشجو:محمدقاسم رضایی کمازانی      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر رفتار مشتری (صنعت بانکداری ایران)

دانشجو:مصطفی کمالی دولت ابادی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

طراحی الگوی بازاریابی بازاریابی شبکه های مجازی در صنعت بانکداری

دانشجو:ایرج اژ      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

پیش بینی فرسودگی کارمندان شرکت فناوری اطلاعات با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین

دانشجو:محسن هوشیارسیف اله زاده      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی قیمت ارز های برتر ( از نظر ارزش بازار ) اکوسیستم اتریوم بر پایه الگوریتم های یادگیری عمیق

دانشجو:رامین حاتمی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بررسی تأثیرسرمایه انسانی فن آوری اطالعات بر عملکرد سازمان با توجه به نقش توانایی فن آوری اطالعات و نوآوری(شرکت فناوری و نوآوری شهر)

دانشجو:خسرو نصرالهی      استاد راهنما: محمد ربیعی

الگوسازی امنیت اینترنت اشیا در حوزه نفت و گاز

دانشجو:امیر محمودی اق قلعه      استاد راهنما: بهزاد ملکی ویشکائی

پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی بازی آشوب

دانشجو:یاسمن فخاریان زاده      استاد راهنما: محمد ربیعی

ارائه سیستم پیشنهاددهنده جهت انتخاب رشته تحصیلی بر اساس شاخصه‌های فردی و محیطی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین(مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر پایه نهم - شهرستان پاکدشت)

دانشجو:ثریا خداخواه      استاد راهنما: محمد ربیعی

تشخیص ناهنجاری صورت های مالی هلدینگ ها با استفاده تکنیک های یادگیری ماشین

دانشجو:پوریا مازار      استاد راهنما: محمد ربیعی

تشخیص ناهنجاری صورت های مالی هلدینگ ها با استفاده تکنیک های یادگیری ماشین

دانشجو:پوریا مازار      استاد راهنما: محمد ربیعی

پایش جمعی سیار در اینترنت اشیا با رویکرد کاهش هزینه و افزایش پوشش

دانشجو:مهدی مصری كلور      استاد راهنما: بهزاد ملکی ویشکائی

مطالعه و برسی تکنولوژی iot بر هوشمندسازی مناطق شبکه ای و شهرنشینی

دانشجو:فرزاد جهانگیر      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

استفاده از یادگیری عمیق جمعی برای طبقه‌بندی احساس خریداران

دانشجو:حسن احمدی      استاد راهنما: نیما فرجیان

پیش بینی کلسترول بالا در زمان پاندمی COVID-19 بر اساس سبک زندگی افراد

دانشجو:مرتضی یزدانی      استاد راهنما: محمد ربیعی

مدل پیش بینی ریسک خسارت مشتریان در بیمه های درمانی تکمیلی با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی

دانشجو:جفتانی آزاده      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۱۲/۰۴

پیشبینی حملات تروریستی با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین

دانشجو:هادی زمردی منور      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

چارچوبی جهت پیاده‌سازی موثر مدیریت ریسک تطبیق در صنعت بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات

دانشجو:لویك نظریانس      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

بهینه سازی مدیریت منابع در اینترنت اشیاء برای به حداقل رساندن تاخیر در محاسبات توزیع شده مه و ابر

دانشجو:امیر قلعه جوئی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

ارائه سیستم تصمیم گیری به منظورجایگزینی داده های ازدست رفته مبتنی برشبکه ی عصبی پیشخور(مطالعه ی موردی بیماران مزمن کلیوی)

دانشجو:فاطمه تاجیك معین ابادی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

تجزیه و تحلیل نظرات گردشگران با استفاده از تکنیک های داده کاوی درباره جاذبه های گردشگری جزیره قشم (مطالعه موردی جزیره ناز )

دانشجو:ریحانه سربی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

پیش بینی مصرف آب با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

دانشجو:زهرا عطائی رحمتی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

بررسی نظرات کاربران در فروشگاه برنامه های اندرویدی گوگل پلی به منظور تحلیل احساسات موجود در نظرات

دانشجو:احسان عباسی گزلایی      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

بررسی و اولویت بندی موضوعات فردی و اجتماعی مرتبط با حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: اینستاگرام)

دانشجو:علیرضا سلمانی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

موازنه بار در شبکه های مبتنی بر نرم افزار در جهت کاهش ترافیک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی وال

دانشجو:علی رهبری      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱v

ارائه سیستم پیشنهاد دهنده و مسیریابی جغرافیایی چند گامه مکان های بهداشتی- درمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد بهینه سازی برنامه ریزی آرمانی فازی

دانشجو:ازاده مرندیان      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

راهکارهای توسعه کانالهای پرداخت در بانکداری دیجیتال

دانشجو:ارش رحمتی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

بررسی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت ریسک عملیاتی برای صنعت بانکداری ایران

دانشجو:نوشین رضوان      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

مدلی برای محاسبه ی حق بیمه امنیت سایبری در شرکت های بیمه استان تهران

دانشجو:الهام محمدی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

سیستم پیشنهاد موسیقی مبنی بر فاکتورهای شخصیتی کاربران

دانشجو:سیدبهنام سجادی فر      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

کشف تراکنش های بانکی مشکوک به تقلب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی زنجیره گراف

دانشجو:علی تکریمی زنجانی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

ارائه روشی جهت جایابی ماشین های مجازی در فضای ابری

دانشجو:هادی دولتی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

طراحی مدلی به منظور امنیت اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: شرکت بیمه دی)

دانشجو:زهرا حیدرخانی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقاء عملکرد زنجیره های خرده فروشی خریداران صنایع دستی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دی جی کالا)

دانشجو:سمیرا صفری      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

الگوی توسعه سرمایه انسانی با رویکرد فن آوری اطلاعات (مطالعه موردی : یک شرکت بیمه ای)

دانشجو:علیرضا ابوطالب      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۹

ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش کسب وکار در بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی

دانشجو:سعید بیگ جانی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۲۲

نظارت بر ترافیک شبکه جهت افزایش امنیت سیستم‌های تشخیص نفوذ

دانشجو:امین عباسی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

چارچوبی برای تدوین طرح تداوم کسب و کار در شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری(مطالعه موردی یک شرکت فناوری اطلاعات در شهر تهران)

دانشجو:فریماه رضایی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

چارچوبی برای مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات در نئوبانک ها

دانشجو:حمیدرضا جرجم      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مدلی برای مدیریت ریسک امنیت سایبری در تحول دیجیتال (مطالعه موردی یک بانک ایرانی)

دانشجو:زهرا مقصودلو      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

اولویت بندی معایب درگاه های خدمات الکترونیکی دولت با استفاده از تکنیک AHP فازی

دانشجو:محمدحسین مستوفی تبار      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مدلسازی فاكتورهای مقاومت در برابر بانكداری موبایلی در بین سالمندان

دانشجو:مهروز شیخی نژاد      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

ارائه مدلی جهت افزایش امنیت سایبری در آموزش الكترونیكی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه ایوانكی)

دانشجو:معصومه گرجی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مدلی به منظور پیاده سازی پایگاه داده رابطه ای توزیع شده برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (مطالعه موردی شرکت های پخش مویرگی)

دانشجو:محمدرضا اصولی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

ارزیابی تجربه استفاده از خدمات الكترونیك توسط مشتریان بانك تجارت براساس مدل پذیرش و بهره‌گیری از فناوری (UTAUT)

دانشجو:مهرداد ازادی احمدابادی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

بررسی عوامل مؤثر بر قصد و تداوم استفاده از خدمات شناسایی مشتریان الکترونیکی در پاندمی کرونا (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانك پاسارگاد استان تهران)

دانشجو:محسن پدارم      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

چارچوبی برای ارزیابی کیفیت سامانه‌های بانکداری اینترنتی در ایران

دانشجو:سمیه مصطفوی      استاد راهنما: مسعود عسگری مهر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

طراحی سیستم تشخیص جنسیت کاربران با استفاده از ویژگیهای سیگنالهای صوت و چهره انسان

دانشجو:ابراهیم صمدنیا      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی تغییرات ارز با مدل یادگیری عمیق چند وجهی مبتنی بر اخبار اقتصادی و نمودارهای تحلیل تکنیکال

دانشجو:زهرا ستاری بالینی      استاد راهنما: نیما فرجیان

پیش بینی تغییرات روزانه قیمت ارز EUR / USD با رویکرد یادگیری عمیق با بهره گیری از اخبار اقتصادی مرتبط و متغیر های تحلیل تکنیکال

دانشجو:احمد صوفی      استاد راهنما: نیما فرجیان

کاهش خطا در دسته بندی مدارک آزمایشگاهی بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دانشجو:عصمت مشكانی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ارائه ی یک الگوریتم ترکیبی برگرفته از روش های فرا ابتکاری برای یافتن کوتاهترین مسیر در ارائه ی خدمات اورژانسی

دانشجو:كیمیا الماسی      استاد راهنما: محمد ربیعی

طبقه بندی جملات با بهره گیری از شبکه های کانولوشن چند کاناله دو بعدی و سه بعدی

دانشجو:پریناز سلمانی      استاد راهنما: نیما فرجیان

تشخیص جنسیت و تخمین سن با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:مجید تیموری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

تشخیص جنسیت و تخمین سن با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:مجید تیموری      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

تشخیص جنسیت و تخمین سن با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:مجید تیموری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

تشخیص جنسیت و تخمین سن با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:مجید تیموری      استاد راهنما: دکتر  احمدوند (کامپیوتر)

ساخت جورچین با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری تقویتی عمیق توسط بازوی رباتیک UR5 در محیط شبیه ساز Webots

دانشجو:احسان كریمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ساخت جورچین با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری تقویتی عمیق توسط بازوی رباتیک UR5 در محیط شبیه ساز Webots

دانشجو:احسان كریمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

شناسایی خانواده فونت فارسی با استفاده از شبکه‌های کانولوشنی عمیق

دانشجو:سارا شاهسون حیدرلو      استاد راهنما: محمد ربیعی

معرفی یک الگوریتم هوش ازدحامی جهت حل مسئله انتخاب بهترین مسیر در ترافیک کلانشهرها

دانشجو:محمود امیدی راد      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

تحلیل احساسات افراد مبتنی بر گراف با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های LSTM و CNN

دانشجو:محمدحسین جعفرزاده چیمه      استاد راهنما: محمد ربیعی

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک های یادگیری ماشین

دانشجو:فاطمه نصیرزاده ممقانی      استاد راهنما: میرسعید حسینی شیروانی

الگوریتم تشخیص چهره باترکیب شبکه های عصبی پیچشی دوکاناله با پرسپترون انسداد و الگوریتم عقاب طلایی

دانشجو:مهدی داوران قرانقیه      استاد راهنما: محمد ربیعی

تخمین قیمت مسکن با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین KNN و شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی منطقه 13 تهران)

دانشجو:حسام کرباسیان      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ارائه یک مدل مبتنی بر یادگیری عمیق جهت تحلیل احساسات در زبان فارسی

دانشجو:رضا باقری      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

کشف تقلب از منظر مبارزه با پولشویی و تشخیص تراکنش های غیر عادی با استفاده از ترکیب K نزدیکترین همسایگی، خوشه بندی فازی و یادگیری گروهی

دانشجو:پدرام شفیع خانی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بهبود عملکرد خلاصه سازی خودکار متن فارسی در صفحات وب مبتنی بر توسعه الگوریتم Bert

دانشجو:مهدی عباسی      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش‌گویی تداخلات دارویی با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی

دانشجو:یوسف عرب      استاد راهنما: نیما فرجیان

تشخیص سریع بیماری دیابت بر اساس الگوریتم کرم شب تاب و شبکه عصبی عمیق

دانشجو:مهدی کاظمی      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیشبینی سکته قلبی در بیماران مبتلا به کرونا بر پایه پردازش تصاویر نوار قلب و یادگیری عمیق

دانشجو:سیدعلی میرمحمدحسینی      استاد راهنما: محمد ربیعی

پیش بینی امنیت تراکنش های رمز ارزهای دیجیتال در بازار مالی با استفاده از تئوری آشوب و الگوریتم تکاملی

دانشجو:سمیه نصیری      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

بهبود سیستم های دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ICA با انطباق پارامتر پویا در محیطفازی

دانشجو:سمانه اصغری كنارسری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰v/۱۰

استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل احساسات چند دامنه ای

دانشجو:حسین غلامی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

ارائه رویکرد جدید مبتنی بر شبکه ی کپسول برای طبقه بندی پوشاک و پیشنهاد ایتم های جدید

دانشجو:زهره غیاثی فرد      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

پیش بینی آلودگی هوای تهران با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک وشبکه عصبی

دانشجو:ساسان رضائی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

ارتقای مقاومت مدلهای یادگیری عمیق در برابر حملات خصمانه با استفاده از روش تخمین ماتریس و آموزش خصمانه گروهی

دانشجو:علیرضا مسرورمهرپرور      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

انتخاب ویژگی های بهینه جهت دسته بندی وب سایت‌های جعلی با روش شبکه عصبی و استفاده از الگوریتم بهینه سازی یادگیری انسان

دانشجو:مهدی شیرمحمدلو      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۰v

ترکیب رویکردهای مبتنی بر شبکه های عصبی کپسول برای مساله تشخیص اخبار جعلی

دانشجو:مهدی ابراهیم نوری      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

قطعه بندی معنایی تصویر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق رزولوشن بالا

دانشجو:مینا عبدی      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

ارائه الگوریتمی برای انتقال داده در شبکه اینترنت اشیا به منظور جلوگیری از ازدحام شبکه

دانشجو:علی گرجی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

ارائه سیستم جهت تصحیح خودکار خطاهای املایی فارسی با استفاده از تکنیک باینری توالی n تایی به روش تعویض, حذف و درج حروف در کلمات.

دانشجو:شهاب محیطی دهخوارقانی      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

طراحی مدل پیش بینی نرخ شیوع عفونت بیماری کووید-19 با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی (انفیس)

دانشجو:محمدرضا مرادیان      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

پیش بینی نوسانات ارز با استفاده از رویدادهای اقتصادی فارکس توسط یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی

دانشجو:عطیه سادات هانی طبایی زواره      استاد راهنما: نیما فرجیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

تجزیه و تحلیل نظرات کاربران فروشگاه اینترنتی جهت خرید محصولات دیجیتالی با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی CNN-BiLSTM

دانشجو:وحید مهدی نژاد      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

سیستم تصمیم یار هوشمند به منظور به کارگیری رایانش ابری مبتنی بر هوش تجاری

دانشجو:میلاد طاهری      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

سیستم خودکار تشخیص هویت رادیوگرافی دندان با استفاده از الگوریتم SIFT

دانشجو:ذبیح الله حسنی      استاد راهنما: حمیدرضا جلالیان

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱