محمد رضا ملکی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه شاهد
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: reza.maleki@shahed.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • كارشناسی: مهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی  دانشگاه صنعتی اصفهان

  كارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- صنایع        دانشگاه شاهد تهران

  دکتری: مهندسی صنایع                             دانشگاه شاهد تهران

 • توانایی­ های تدریس

  1.      تحقیق درعملیات 1

  2.      تحقیق درعملیات 2

  3.      احتمال مهندسی

  4.      آمار مهندسی

  5.      کنترل کیفیت آماری

  6.      اقتصادمهندسی

  7.      اقتصاد کلان

  8.      اقتصاد مهندسی پیشرفته (ارشد)

  9.      روش‌های آماری پیشرفته (ارشد)

  10.  مدیریت کیفیت و بهره‌وری (ارشد)

  11.  تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (ارشد)

  12.  برنامه‌ریزی متغیرهای عدد صحیح (ارشد)

  13.  تئوری مجموعه‌های فازی

  14.  تئوری صف

  ------------------------------------------------------------------------------

  8- توانمندی های نرمافزاری:

  1-     نرم افزارهای (Word, Exell, Powerpoint) از مجموعه Microsoft Office

  2-    نرم افزارMatlab

  3-    نرم افزار Minitab

  4-    نرم افزار Gams  

  5-    نرم افزار Lingo

  6-     نرم افزار Expert Choice

  7-    نرم­ افزار Lisrel

 • سوابق علمی و پژوهشی:

  ردیف

  عنوان

  محل انتشار/ارائه

  1

  On the Effect of Measurement Error with Linearly Increasing-type Variance on Simultaneous Monitoring of Process Mean and Variability

  Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

  2

  Step Change Point Estimation in the Multivariate-attribute Process Variability Using Artificial Neural Networks and Maximum Likelihood Estimation

  Journal of Industrial Engineering International (JIEI)

  3

  A new neural network-based control scheme for fault detection and fault diagnosis in fuzzy multivariate multinomial data

  International Journal of Applied Decision Sciences (Scopus Index)

  4

  Simultaneous monitoring of multivariate-attribute process mean and variability using artificial neural networks

  Journal of Quality Engineering and Production Optimization

  5

  Multi-objective Markov Based Economic- statistical Design of EWMA Control Chart Using NSGA-II and MOGA algorithms

  International Journal of Multicriteria Decision Making (Scopus Index)

  6

  پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات

  7

  توسعه دو روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل تمایز برای پایش عرضه مواد مخدر در ایران

  مجله علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس

  8

  طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای کشف تغییر، تشخیص عامل انحراف و تعیین اندازه شیفت به طور همزمان در بردار میانگین فرآیندهای چند مشخصه وصفی- متغیر

  مجله علمی پژوهشی پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید

  9

  بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون در مراکز خدماتی ایران

  مجله علمی پژوهشی مدل سازی در مهندسی

  10

  Simultaneous monitoring of multivariate process mean and variability in the presence of measurement error with linearly increasing variance under additive covariate model

  International Journal of Engineering

   

  11

  Online Monitoring and Fault Diagnosis of Multivariate-attribute Process Mean Using Neural Networks and Discriminant Analysis Technique

  International Journal of Engineering

   

  12

  Effect of Measurement Error on Joint Monitoring of Process Mean and Variability Under Ranked Set Sampling

  Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

  13

  Joint monitoring of process location and dispersion based on CUSUM procedure and likelihood ratio test in the presence of measurement error

  Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

  14

  The Effect of Measurement Error on Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Processes

  Communications in Statistics - Simulation and Computation

  (ISI Index)

  15

  Estimating the Time of a Step Change in the Multivariate-attribute Process Mean using ANN and MLE

  International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (IJDATS)

  16

  تخمین نقطه تغییر در ماتریس کوواریانس فرآیند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی

  نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

  17

  مدل سازی و شبیه سازی دینامیک عملکرد پمپ گریز از مرکز با متدلوژی پویایی شناسی سیستم

  مجله علمی پژوهشی مدل سازی در مهندسی

  18

  ارائه روش‌هایی برای پایش شبکه‏های اجتماعی در فاز 2

  دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

  19

  Monitoring Multivariate-Attribute Processes Using Artificial Neural Network

  CIE 42 conference- South Africa

  20

  Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique

  CPIE 3 conference- India

  21

  طراحی اقتصادی- آماری چند هدفه نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بر اساس تابع زیان تاگوچی و رویکرد زنجیره مارکوف با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

  ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

  22

  پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی- متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  دهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع

  23

  کنترل قاچاق مواد مخدر در ایران با استفاده از دو روش مبتنی بر تابع تحلیل تمایز

  اولین کنفرانس ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی