منو های مرتبطبرنامه ترمیک کاردانی صنایع(ایمنی صنعتی75 واحد) ورودی 94

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم اول(19 واحد)

 

 

ادبیات فارسی

3

1001

3

-

-

-

زبان عمومی

3

1002

3

-

-

-

ریاضی عمومی

3

1007

3

-

-

 

فیزیک عمومی

3

1025

3

-

-

 

شیمی عمومی

2

1017

2

-

-

-

دانش خانواده و جمعیت

2

 

2

-

-

-

اندیشه اسلامی1

2

1004

2

-

-

-

کارگاه عمومی جوش

1

4009

-

1

-

-

ترم دوم(19واحد)

 

تربیت بدنی

1

1006

-

1

-

-

کارگاه مکانیک و ماشینهای حرارتی

1

4010

-

1

-

-

مهندسی ایمنی

3

4020

3

-

-

4008

استاتیک و مقاومت مصالح

2

4013

2

-

1025و1007

-

آمارواحتمال                                     

3

1013

3

-

1007

-

اخلاق اسلامی

2

1003

2

-

-

-

آزمایشگاه فیزیک

1

1012

-

1

-

1025

آزمایشگاه شیمی

1

1018

-

1

-

1017

کارگاه ماشین افزار

1

4008

-

1

-

-

نقشه کشی صنعتی

2

4006

1

1

-

-

اصول بهداشت

2

4014

2

-

-

-

ترم سوم(20واحد)

برنامه نویسی کامپیوتر

3

1019

3

-

1007

-

کارگاه برق

1

4011

-

1

-

4016

روشهای تولید

2

4004

2

-

4020

-

ایمنی برق

2

4016

2

-

1025

-

تحقیق در عملیات

3

4007

3

-

1007

-

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

2

4022

1

1

1017

-

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

2

4021

1

1

1025

-

زبان تخصصی

2

4003

2

-

1002

-

کارگاه قالبسازی و ریخته گری

1

4012

-

1

-

-

حریق و کنترل آن

2

4018

2

-

-

4022و4021

ترم چهارم(17واحد)

قوانین و روابط کار

1

4005

1

-

گذراندن50 واحد

-

آزمایشگاه ایمنی

2

4002

2

-

1025

-

بیماریهای شغلی

2

4015

2

-

4022و4021و4018

-

کارورزی

-

4025

-

-

ترم آخر

-

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

2

31065

-

-

-

-

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

2

4023

2

-

گذراندن50 واحد

-

مدیریت ایمنی

2

4001

2

-

گذراندن50 واحد

-

حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز

2

4024

2

-

4020

-

ایمنی در ساختمان و معدن

2

4017

2

-

4013

-

مهندسی فاکتورهای انسانی

2

4019

2

-

4022و4021و4018

-