1. تعریف شهریه های دروس برای ترم های مختلف 
2. تعیین درآمدهای شهریه دانشجویان در کلیه ترم ها 
3. تعریف شهریه های خاص ، تخفیفات و سایر 
4. صدور و ثبت فیش های دانشنامه و شهریه و پزشکی و خدمات در سیستم دانشجویی 
5. ثبت فیش های خدماتی و کارورزی  در سیستم مالی 
6. ثبت نام دانشجویان جدید الورود - مهمان
7. محاسبه شهریه های  دانشجویان معرفی به استاد  و کارورزی و ثبت در سیستم دانشجویی 
8. کنترل سیستم مالی دانشجویی جهت تعیین دانشجویان بستانکار و آماده نمودن لیست دانشجویان بستانکار جهت استرداد اضافه پرداختی 
9. ثبت وام های دانشجویی وشهریه های واریزی از بنیاد شهید 
10. تایید گواهی اشتغال به تحصیل و کارت ورود به جلسه و  سایر گواهی های ارجاعی 
11. همکاری با مدیریت  آموزش - واحد  فارغ التحصیلان و خدمات دانشجویی 
12. کنترل صورت حساب های بانکی جهت تایید فیش های واریزی دانشجویان  و بررسی مغایرت ها ی احتمالی و ارتباط با بانک ها جهت رفع مغایرت های حاصله 
13. کنترل پرداختی های اینترنتی دانشجویان و بررسی و رفع مغایرت های احتمالی 
14. انجام سایر امور ارجاعی