منو های مرتبطتالیف کتاب مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی نشر جهان جام جم، سال 88 ، چاپ چهارم


تالیف کتاب متره و برآورد پروژهنشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم


تالیف کتاب تعمیر و نگهداریساختمان نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ چهارم


تالیف کتاب هنر اسلامی و تبلور آندر تاج محل و کاخ الحمراء  نشر موسسه آموزشعالی ایوانکی، سال 90


تالیف کتاب محاسبات ساختمان ، نشرعمارت پارس ، سال 93


تالیف کتاب اصول ساختمان سازی ازصنعتی تا پیشرفته ، نشر عمارت پارس ، سال 93


نالیف کتاب معماری اسلامی ، نشرعمارت پارس ، سال 93


تالیف کتاب مدیریت و تشکیلاتکارگاهی ، نشر عمارت پارس ، سال 93


در حال انتشار:


حکمت و هنر اسلامی


ترجمه کتاب شهر های اسلامی


تدوین دیکشنری رشته تاریخ و باشتانشناسی