منو های مرتبط 
برنامه ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
ترم
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
توضیحات
 
نظری
عملی
ترم 1
 12واحد
 
مدیریت کیفیت و بهره وری
3
34000
3
-
اصلی
 
اقتصاد خرد برای مدیران*
3
34044
3
-
اختیاری
 
سازمان دهی و رهبری
3
34043
3
-
اصلی
 
تحلیل شبکه های اجتماعی*
3
34042
3
-
اختیاری
 
ترم 2
11واحد
مدیریت منابع انسانی
3
34001
3
-
اصلی
 
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
3
34002
3
-
اختیاری
 
مدیریت عملیات
3
34003
3
-
اصلی
 
روش تحقیق و تحلیل شبکه ها
2
34041
2
-
اصلی
 
ترم 3
9 واحد
تصمیم گیری با معیارهای چند گانه*
3
34045
3
-
اختیاری
 
پروژه پایانی
6
340049
6
-
 
 
ترم 4
پروژه پایانی
6
340049
6
 
 
 

 
دروس جبرانی باید گذرانده شود:تحقیق در عملیات، اقتصاد کلان، آمار مهندسی، حسابداری صنعتی
*دروس اختیاری:سیستم های  اطلاعات مدیریت،سیستم های دینامیکی، ، مدیریت زنجیره تامین، نظریه فازی و کاربرد ان، روش های فر اابتکاری، داده کاوی