منو های مرتبط

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی 1401(142 واحد) - صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم اول(18واحد)

 

 

ریاضی 1

3

8056

3

-

-

-

فیزیک 1

3

1038

3

-

-

-

زبان عمومی

3

1002

3

-

-

-

نقشه کشی صنعتی

2

80004

1

1

-

-

ادبیات فارسی

3

1001

3

-

-

-

اقتصاد عمومی 1

2

8065

2

-

-

-

اخلاق

2

1003

2

-

-

-

ترم دوم(18 واحد)

 

 

ریاضی 2

3

8057

3

-

8056

-

فیزیک 2

3

1044

3

-

1038

-

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

8064

3

-

-

-

اندیشه اسلامی 1

2

1004

2

-

-

-

اقتصاد عمومی 2

2

8010

2

-

8065

-

برنامه نویسی کامپیوتر

3

1040

3

-

8056

-

تربیت بدنی عمومی

1

 

 

 

 

 

آز فیزیک 1

1

1029

-

1

1038

 

ترم سوم(19واحد)

 

علم مواد

3

8052

3

-

-

-

معادلات دیفرانسیل

3

1042

3

-

8057

-

جبرخطی

3

8058

3

-

8057

 

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

8021

3

-

8057

-

اقتصاد مهندسی

3

80003

3

-

8065

-

اندیشه اسلامی 2

2

1028

2

-

1004

 

کارگاه عمومی جوش

1

8026

-

1

-

-

آز فیزیک2

1

1045

-

1

1029

-

ترم چهارم(18واحد)

 

تحقیق در عملیات 1

3

8017

3

-

8057

 

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

8035

2

-

-

-

آمار مهندسی

3

8022

3

-

8021

-

روش‌های تولید

3

8070

3

-

 

-

کارگاه ریخته‌گری

1

8027

-

1

-

-

ورزش 1

1

1030

-

1

1006

-

استاتیک و مقاومت مصالح

3

8055

3

-

8056

-

دانش خانواده و جمعیت

2

1000

2

-

-

-

ترم پنجم(20 واحد)

 

تحقیق در عملیات 2

3

8018

3

-

8017

-

اصول شبیه سازی

3

8031

3

-

1040

 

مدیریت و کنترل پروژه

3

8015

3

-

8017

-

کارگاه ماشین افزار

1

8024

-

1

-

-

ارزیابی کار و زمان

3

8012

3

-

-

-

مبانی مهندسی برق

3

80001

3

-

1044

-

انقلاب اسلامی

2

1031

2

-

-

-

مدیریت مالی                                

2

8054

2

-

8064

-

 

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی 1401 - صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم ششم(17واحد)

 

 

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

8062

3

-

8035

-

محاسبات عددی

2

1043

2

-

-

1040

برنامه‌ریزی و کنترل تولید 1

3

8014

3

-

8021 و8017

-

کنترل کیفیت آماری

3

8016

3

-

8022 و8070

-

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

3

8075

3

-

-

-

آز مبانی مهندسی برق

1

80002

-

1

-

80001

تفسیر موضوعی قرآن

2

1060

2

-

-

-

ترم هفتم(18واحد)

 

تحلیل سیستم‌ها

3

8067

3

-

1042

-

برنامه ریزی و کنترل تولید 2

3

8046

3

-

8014

-

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

8013

3

-

8070 و80004

-

مدلهای احتمالی و تئوری صف

3

8063

3

-

8021و8022

 

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

8069

3

-

-

-

کارآموزی

1

8068

-

1

گذراندن 120 واحد

-

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

1027

2

-

-

-

ترم هشتم(14واحد)

 

طراحی ایجاد صنایع

3

8060

3

-

8064و8013

-

برنامه‌ریزی تولید

3

8061

3

-

8014و8015و8017

-

برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری

3

8072

3

-

8021و80003

-

پروژه

3

8034

-

-

ترم آخر

-

اصول بازاریابی

2

8053

2

-

8065

-

 

 

 

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی 94(142 واحد) - صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم اول(17واحد)

 

 

ریاضی 1

3

8056

3

-

-

-

فیزیک 1

3

1038

3

-

-

-

زبان عمومی

3

1002

3

-

-

-

نقشه کشی صنعتی

2

80004

1

1

-

-

ادبیات فارسی

3

1001

3

-

-

-

آز فیزیک 1

1

1029

-

1

-

1038

اخلاق

2

1003

2

-

-

-

ترم دوم(19 واحد)

 

 

ریاضی 2

3

8057

3

-

8056

-

فیزیک 2

3

1044

3

-

1038

-

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

8064

3

-

-

-

اندیشه اسلامی 1

2

1004

2

-

1004

-

اقتصاد عمومی1

2

8065

2

-

-

-

دانش خانواده و جمعیت

2

1000

2

-

-

-

تربیت بدنی عمومی

1

66000

-

1

-

-

علم مواد

3

8052

3

-

-

-

ترم سوم(18واحد)

 

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

8021

3

-

8057

 

معادلات دیفرانسیل

3

1042

3

-

8057

-

برنامه نویسی کامپیوتر

3

1040

3

-

8056

-

کارگاه عمومی جوش

1

8026

-

1

-

-

اقتصاد عمومی 2

2

8010

2

-

8065

-

اندیشه اسلامی 2

2

1028

2

-

1004

 

جبرخطی

3

8058

3

-

8057

 

آز فیزیک2

1

1045

-

1

1029

-

ترم چهارم(20واحد)

 

اقتصاد مهندسی

3

80003

3

-

8065

-

کارگاه ریخته گری

1

8027

-

1

-

-

تحقیق در عملیات 1

3

8017

3

-

8057

 

آمار مهندسی

3

8022

3

-

8021

 

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

8035

2

-

 

 

استاتیک و مقاومت مصالح

3

8055

3

-

8056و1038

-

ورزش1

1

66001

-

1

-

 

روشهای تولید

3

8070

3

-

 

8024

ترم پنجم(19واحد)

 

ارزیابی کار و زمان

3

8012

3

-

-

-

اصول شبیه سازی

3

8031

3

-

1040

 

تحقیق در عملیات 2

3

8018

3

-

8017

-

مدیریت و کنترل پروژه

3

8015

3

-

8017

-

مبانی مهندسی برق

3

80001

3

-

1044

-

انقلاب اسلامی

2

1031

2

-

-

-

ماشین افزار

1

8024

-

1


 

مدیریت مالی                                

2

8054

2

-

8064

-

 

 

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی 94 - صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم ششم(17واحد)

 

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

1027

2

-

-

-

محاسبات عددی

2

1043

2

-

-

1040

برنامه ریزی و کنترل تولید 1

3

8014

3

-

8021 و8017

-

کنترل کیفیت آماری

3

8016

3

-

8022 و8019

-

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

3

8059

3

-

8021و8017

-

آز مبانی مهندسی برق

1

80002

-

1

-

80001

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

8062

3

-

8035

 

ترم هفتم(18واحد)

 

تحلیل سیستمها

3

8067

3

-

1042

-

برنامه ریزی و کنترل تولید 2

3

8046

3

-

8014

-

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

8013

3

-

8070 و80004

-

مدلهای احتمالی و تئوری صف

3

8063

3

-

8021و8022

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

1060

2

-

-

-

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

8069

3

-

8016

-

کارآموزی

1

8068

-

1

گذراندن 120 واحد

-

ترم هشتم(14واحد)

 

طراحی ایجاد صنایع

3

8060

3

-

8064و8013و8003

-

برنامه ریزی تولید

3

8061

3

-

8014و8015و8017

-

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری

3

8072

3

-

8021و80003

-

اصول بازاریابی

2

8053

2

-

8065

-

پروژه

3

8034

-

-

ترم آخر

-

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی -90-91

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم اول(17واحد)

 

 

ریاضی پیش

3

9001

3

-

-

-

فیزیک پیش

3

9002

3

-

-

-

زبان پیش

3

9003

3

-

-

-

نقشه کشی صنعتی

2

80004

1

1

-

-

ادبیات فارسی

3

1001

3

-

-

-

تربیت بدنی1

1

1006

-

1

-

-

اندیشه اسلامی 1

2

1004

2

-

-

-

ترم دوم(20واحد)

 

 

ریاضی 1

3

8056

3

-

9001

-

فیزیک 1

3

1038

3

-

9002

-

آز فیزیک 1

1

1029

-

1

-

1038

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

8064

3

-

-

-

زبان عمومی

3

1002

3

-

9003

-

اقتصاد عمومی1

2

8065

2

-

-

-

دانش خانواده و جمعیت

2

 

2

-

-

-

علم مواد

3

8052

3

-

-

-

ترم سوم(20واحد)

 

ریاضی 2

3

8057

3

-

8056

-

فیزیک 2

3

1044

3

-

1038

-

برنامه نویسی کامپیوتر

3

1040

3

-

8056

-

محاسبات عددی

2

1043

2

-

-

1040

اصول بازاریابی

2

8053

2

-

8065

-

اقتصاد عمومی 2

2

8010

2

-

8065

-

اندیشه اسلامی 2

2

1028

2

-

1004

-

مدیریت مالی

2

8054

2

-

8064

-

کارگاه ماشین افزار

1

8024

-

1

-

-

ترم چهارم(20واحد)

 

اخلاق اسلامی

2

1003

2

-

-

-

معادلات دیفرانسیل

3

1042

3

-

8057

-

مبانی مهندسی برق

3

80001

3

-

1044

-

آز فیزیک2

1

1045

-

1

1029

-

تحقیق در عملیات 1

3

8017

3

-

8057

8021

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

8021

3

-

8057

8017

آز مبانی مهندسی برق

1

80002

-

1

-

80001

استاتیک و مقاومت مصالح

3

8055

3

-

8056و1038

-

کارگاه عمومی جوش

1

8026

-

1

-

-

ترم پنجم(20واحد)

 

تربیت بدنی 2

1

1030

-

1

1006

-

اصول شبیه سازی

3

8031

3

-

1040

8019

تحقیق در عملیات 2

3

8018

3

-

8017

-

اقتصاد مهندسی

3

80003

3

-

8065

-

کارگاه ریخته گری

1

8027

-

1

-

-

روشهای تولید

3

8070

3

-

8024

-

آمار مهندسی

3

8022

3

-

8021

-

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

3

8059

3

-

8021و8017

-

 

 

برنامه ترمیک کارشناسی صنایع ورودی 90- صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم ششم(20واحد)

 

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

1027

2

-

-

-

مدیریت و کنترل پروژه

3

8015

3

-

8017

-

برنامه ریزی و کنترل تولید 1

3

8014

3

-

8021 و8017

-

داده کاوی

3

8066

3

-

8031

-

کنترل کیفیت آماری

3

8016

3

-

8022 و8019

-

جبر خطی

3

8058

3

-

8057

-

ارزیابی کار و زمان

3

8012

3

-

8070

-

ترم هفتم(20واحد)

 

انقلاب اسلامی

2

1031

2

-

-

-

تحلیل سیستمها

3

8067

3

-

1042

-

برنامه ریزی و کنترل تولید 2

3

8046

3

-

8014

-

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

80013

3

-

8019 و80004

-

مدلهای احتمالی و تئوری صف

3

8063

3

-

8021و8022

 

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

8035

2

-

-

-

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

8069

3

-

8016

-

کارآموزی

1

8068

-

1

گذراندن 120 واحد

-

ترم هشتم(14واحد)

 

طراحی ایجاد صنایع

3

8060

3

-

8011و8013و8003

-

برنامه ریزی تولید

3

8061

3

-

8014و8015و8017

-

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

8062

3

-

8035

-

پروژه

3

8034

-

-

ترم آخر

-

تفسیر موضوعی قرآن

2

1060

2

-

-

-

 

 

 

 

 پیوست ها