منو های مرتبط
برنامه ترمیک كارشناسی ناپیوسته صنایع(ایمنی صنعتی) 94

ترم
 
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
پیشنیاز
همنیاز
نظری
عملی
ترم اول(19واحد)
 
 
 
ریاضی 2
3
1069
3
-
-
-
مدیریت ریسك
3
16001
3
-
-
-
اصول مدیریت و تئوری سازمان
3
16002
3
-
-
-
مدیریت مواد خطرناك
2
16009
2
-
-
-
تحلیل اثربخشی سیستم ایمنی
2
16010
2
-
-
-
سنجش و ارزیابی محیط كار
2
16023
2
-
-
-
اندیشه اسلامی 2
2
1028
2
-
-
-
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
2
1027
2
-
-
-
ترم دوم(20واحد)
 
محاسبات عددی
2
1073
2
-
1069
-
اقتصاد عمومی
3
16003
3
-
-
-
مدیریت و پیاده سازی
3
16004
3
-
-
-
مدیریت محیط زیست
2
16008
2
-
16009
-
ایمنی در حمل ونقل مواد
2
16011
2
-
-
-
كاربرد كامپیوتردر ایمنی صنعتی
2
16015
2
-
-
-
ایمنی برق 2
2
16020
2
-
-
-
سلامتی و ایمنی در مدارس
2
16025
2
-
-
-
تفسیر موضوعی قرآن
2
1060
2
-
-
-
ترم سوم(20واحد)
معادلات دیفرانسیل
3
1072
3
-
1069
-
سیستم های پایش
3
16006
3
-
-
-
آمار كاربردی در ایمنی
3
16007
3
-
-
-
ایمنی سیستم های تحت فشار
2
16012
2
-
-
-
ایمنی سیستم
2
16013
2
-
-
-
روانشناسی صنعتی
2
16017
2
-
-
-
مدیریت ایمنی در بحران
2
16019
2
-
-
-
اقتصاد مهندسی
2
16024
2
-
16003
-
تربیت بدنی 2
1
1030
-
1
-
-
ترم چهارم(11واحد)
مدیریت سیستم های اطلاعات
3
16005
3
-
16015
-
قوانین و استانداردهای ایمنی
1
16014
1
-
-
-
پرو‍ژه
3
16016
-
-
ترم آخر
-
كارآموزی 2
0
16018
-
-
ترم آخر
-
مدیریت درسیستمهای هوشمندایمنی
2
16021
2
-
-
-
انقلاب اسلامی
2
1031
2
-
-
-دانشجویانی که رشته کاردانی آنها صنایع نمی باشد باید دروس (آمار و احتمال و زبان تخصصی) را به عنوان پیش نیاز بگذرانند.