آدرس کانال تلگرامی گروه تربیت بدنی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایوان کی


گروه تربیت بدنی       eyc_SPORTgroup@

تحصیلات تکمیلی              https://t.me/eycmaster 


نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹v/۰v/۰۴