منو های مرتبط(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی97-98(971


گروه حقوق

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97(971)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

جوادی شندی-فائزه

97111604339

17.6

سالاركیا-اصلان

97111604314

17.93

سعیدی-مریم

97111604043

18.15

کارشناسی پیوسته  حقوق

ورودی 97

-

-

-

درویشی-پروانه

96111604032

16.73

نقیب-امنه سادات

96111604023

18.31

کارشناسی پیوسته  حقوق

ورودی 96نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰