منو های مرتبط(دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی97-98(972


گروه حقوق

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97(972)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

جوادی شندی-فائزه

97111604339

18/85

سعیدی-مریم

97111604043

19

سالاركیا-اصلان

97111604314

19/61

کارشناسی پیوسته  حقوق

ورودی 97

پورنبی ویسه-نسرین

97111604331

18/85

منصوری-زهرا

97211604402

19

تورقانی فراهانی-رضا

96111604028

17

فرخی خرما زرد-شیرین

96111604035

18/63

درویشی-پروانه

96111604032

18/8

کارشناسی پیوسته  حقوق

ورودی 96
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰