مراحل اخذوانجام پايان نامه ارشد

دانشجو ملزم است در پايان ترم 2 استادراهنما را انتخاب و پايان نامه را در ترم 3 اخذ نمايد براي اين منظور و جهت تعيين استاد راهنما هر سال مرداد ماه گروه کامپيوتر فرم تعيين استاد راهنما را در اختيار ...

ادامه مطلب...