منو های مرتبطبرنامه ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم
ترم
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
توضیحات
 
نظری
عملی
ترم 1
 12واحد
 
طراحی سیستم های صنعتی
3
35002
3
-
اصلی
 
مدیریت زنجیره تامین*
3
35028
3
-
اختیاری
 
سیستم های صف
3
35003
3
-
اصلی
 
تصمیم گیری با معیارهای چند گانه*
3
35035
3
-
اختیاری
 
ترم 2
11واحد
روشهای آماری
3
35000
3
 
اصلی
 
اقتصاد مهندسی پیشرفته
3
35001
3
 
اصلی
 
روش تحقیق
2
35026
2
 
اصلی
 
تجزیه و تحلیل تکنیک های چند متغیره*
3
35029
3
 
اختیاری
 
ترم 3
9 واحد
داده کاوی*
3
35044
3
 
اختیاری
 
پایان نامه
6
350025
6
 
 
 
ترم 4
پایان نامه
6
350025
 
 
 
 

 
دروس جبرانی باید گذرانده شود: برنامه ریزی تولید، تحقیق در عملیات
*دروس اختیاری : تحلیل شبکه ها، ،برنامه ریزی متغییرهای عدد صحیح،تحلیل شبکه های اجتماعی،کنترل کیفیت پیشرفته،سیستم های دینامیکی،برنامه ریزی استوار،نظریه فازی و کاربرد آن، مدیریت پروژه