دروس ارایه شده گروه حقوق برای تابستان 1402


1- تاریخ حقوق سه شنبه ساعت 8-10:15

2- منطق حقوق سه شنبه ساعت 10:30- 12:45

3-حقوق پزشکی چهارشنبه ساعت 8-10:15

4- حقوق رسانه چهارشنبه ساعت 10:30-12:45

نوشته شده توسط کارشناس گروه حقوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸