دروس ارائه شده ترم 961


كد_درس
نام_درس
گروه_درس
تعداد_واحد
تاریخ_امتحان
زمان_امتحان
برنامه کلی درس
87005
اصول فقه(1)
870
2
1396/10/20
08:30
 شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( محمودی - بهاره ) 
87002
حقوق اساسی(1)
870
2
1396/10/16
08:30
 یكشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:( مفیدی فر - محمدرضا ) 
87001
حقوق بین المللی عمومی(1)
870
2
1396/10/21
11:30
 شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 412 ) ، استاد:( محمودی - بهاره ) 
87006
حقوق تجارت(1)
870
2
1396/10/18
08:30
 یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:( مفیدی فر - محمدرضا ) 
87007
حقوق مدنی(1)
870
2
1396/10/27
08:30
 یكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 413 ) ، استاد:( مفیدی فر - محمدرضا ) 
87010
قواعد فقه(2)
870
1
1396/10/23
11:30
 یكشنبه:( 9:31 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 409 ) ، استاد:( مفیدی فر - محمدرضا ) 
87009
کلیات حقوق جزا
870
1
1396/10/25
08:30
 یكشنبه:( 10:31 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 413 ) ، استاد:( مفیدی فر - محمدرضا ) 
87000
مقدمه علم حقوق
870
2
1396/10/28
11:30
 شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 412 ) ، استاد:( محمودی - بهاره ) 

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱