منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی برق و مخابرات در سال تحصیلی 96-95


بازدیدهای علمی دانشجویی
 بازدید از نمایشگاه دائمی موزه برق تهران
با توفیق از خداوند منان و به منظور آشنایی دانشجویان رشته برق دانشگاه ایوان‌کی با روند تحول صنعت برق، بازدیدی از نمایشگاه دائمی موزه برق تهران واقع در میدان شهداء صورت گرفت. بازدید مذکور در مورخه 95/10/1 به همت انجمن علمی برق با حضور 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی برق و قدرت دانشگاه و سرپرستی استاد مشاور انجمن به مدت دو ساعت انجام شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاكدشت (شریف آباد)
نیروگاه شهدای پاکدشت به عنوان بزرگترین نیروگاه کشور شامل 12 واحد گازی و 6 واحد بخار در 35 کیلومتری گرمسار واقع است. به منظور آشنایی دانشجویان گروه برق دانشگاه ایوان‌کی با تجهیزات و ادوات نیروگاهی و همچنان روند بهره برداری در نیروگاه، بازدیدی در تاریخ 96/02/07 به همت انجمن علمی برق با حضور 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی برق و قدرت دانشگاه و سرپرستی یکی از اساتید گروه به مدت دو ساعت انجام شد.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸