منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی تربیت بدنی در سال تحصیلی 96-95


برگزاری کارگاه آموزشی علم تمرین
پذیرایی از حاضرین
بازدید از مجموعه ورزشی آزادی
بازدید از مجموعه
درخواست مجوز و پیگیری امور نشریه (مسیر تندرستی)به صاحب امتیازی انجمن
همکاری در برگزاری مسابقات ورزشی

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸