(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 ( ترم 961


گروه حسابداری
نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (961)
نفرسوم
(5% شهریه ثابت)
نفر دوم
(10% شهریه ثابت)
نفر اول
(15% شهریه ثابت)
رشته-ورودی
-
-
-
-
-
-
-
-
-
کاردانی امور اداری
ورودی 96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
کاردانی امور اداری
ورودی 95
 
جعفری راد -محبوبه
9611162173
 
18.44
 
جعفری راد-منصوره
 
9611162172
 
18.78
 
 
بوربورحسین بیكی-زهرا
9611162028
 
19
 
کاردانی حسابداری بازرگانی
ورودی 96
حاجی محمدی اوشانی-هانیه
 
9511162048
 
17.86
 
 
كاهه-هانیه
9511162116
 
18.57
 
قره بیگی-آرلین
 
9511162184
 
18.93
 
کاردانی حسابداری بازرگانی
ورودی 95
 
علی مرادی-فرید
9611163045
 
16.09
 
محمدجواهری-هدیه
9611163041
16.18
 
باولانی-مهدی
9611163039
 
16.56
 
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
ورودی96
سراجی فردین-زهرا
9511163033
 
19.09
 
میرزایی كجانی-مینا
9511163060
19.21
 

نجف زاده-زینب9511163061
 
19.64
 
کارشناسی ناپیوسته حسابداری  ورودی95
محمودی هل اباد-رضا


سرتختی-میلاد
96111641047
 
17.86
 
محمودی هل اباد-رضا
 
96111641083
 
19.19
 
امید-فرنوش
96111641011
 
19.44
 
کارشناسی پیوسته حسابداری
ورودی96
لطفی-محمد
9511164072
 
18.71
 
عباس زاده-شیرین
9511164050
 
18.87
 
اهنگرصالحانی-هانیه
9511164008
 
19.68
 
کارشناسی پیوسته حسابداری
ورودی 95
موسوی- شیماسادات
9421164009
 
17.3
 
 بهلولی-بهاره
 
9421164005
 
17.75
 
باروتی-فاطمه
 
9411164093
 
18.89
 
کارشناسی پیوسته حسابداری
ورودی 94
خاجی-مجید
9311164039
 
17.53
 
میركمالی-فائزه سادات
9311164101
 
17.6
 
حیدری-فاطمه
9311164038
 
17.83
 
کارشناسی پیوسته حسابداری
ورودی 93
 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹