ایمیل اساتید گروه حسابداری
آقای سید محمد حسین حسینی
hosseiny.smh@gmail.com
آقای مصطفی رفیعی
mostafa.rafiee_47@yahoo.com
آقای رحمان رحیمی
rahmanRahimi82@gmail.com
آقای سید خاموشی
Ssadegh@yahoo.com
خانم مهناز عرب شهراب
shahrab91@gmail.com
آقای سید محمد حامد حسینی
hoseiny140@gmail.com
آقای مهدی ابوالی
MehdiAbvali@yahoo.com
آقای حمید خدامی
 
اقای بهزاد خاکی
khaki_b@yahoo.com
خانم سحر عایدینی
sahar.abedini67@gmail.com
آقای سید احمد حسینی
S.A.Hoseiny@Gmail.com
آقای سید رضا حسینی علائی
Rha114@chmail.ir
آقای حسن صالحی
Hasansalehi_912@yahoo.com
آقای صادق زاده
sadeghzadeh2012@yahoo.com
آقای مهندس محمدرضا ملکی
reza.maleki88@gmail.com
آقای سید مهدی خیر خواهان
m.kh5155@yahoo.com
آقای مهندس محسن احمدوند
Mohsenahmadvand7@gmail.com
آقای مهندس حامد بلوچی
hamedbaloochi@yahoo.com
خانم نجمه زند اقطاعی
n_zandaghtaei@yahoo.com
آقای مسلم نیلچی
Moslem.Nilchi@gmail.com
آقای مجید علیجانی
Alijani1819@gmail.com
خانم ندا عمادیان
Neda_emadian.eyc.ac.ir
آقای سعید سعیدی
Saeed_saeedi94@yahoo.com
آقای حسین علی اصغرزاده رومیانی
Hosein.asghar@yahoo.com
اقای خودکار 
rezakhodkar@gmail.com
آقای مهرآرا
Ah.mehrara@gmail.com