استاد راهنما

وضعیت

موضوع

رشته

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

مجید رمضان

دفاع شده

بررسی نقش میانجی گری توامندسازی روانشناختی کارکنان بر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تحلیل رفتگی شغلی در یک سازمان تکنولوژی محور

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

محمد مهدوی صدر

96111607054

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

بررسی تاثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی مورد مطالعه : کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابل

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

موسی فتح اله زاده بائی

96111607034

سید احمد حسینی

دفاع شده

واکاوی تاثیر شیفت های کاری بر میزان تعهد و وفاداری در بیمارستان آزادی

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

مریم فرد سمیعی

96111607036

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

تبیین تاثیر رهبری اخلاقی بر مشارکت شغلی در کار با تاکید نقش توانمند سازی( مورد مطالعه: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

علی کارفرما

96111607040

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد پایدار (مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی)

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

بهاره مومن علایی

96111607055

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

بررسی عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی و وفاداری کارکنان منطقه 13 شهرداری تهران

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

میلاد ثابت

96111607012

سید احمد حسینی

دفاع شده

شناسایی و تحلیل شاخصه های مدیریت استعداد در سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه آل طه)

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

مهناز کمانکش

96111607044

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

تاثیر توانمند سازی نیروی انسانی در تعهد سازمان و ترک خدمت کارکنان شرکت آتیه سازان

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

پریسا فعله کری

96111607037

سید عبدالرضا حسینی

دفاع شده

تاثیر رهبری تغییر گرا بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی در سازمان

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

عالیه جوادپور

96111607014