(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 ( ترم 961


گروه مدیریت
نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (961)
نفرسوم
(5% شهریه ثابت)
نفر دوم
(10% شهریه ثابت)
نفر اول
(15% شهریه ثابت)
رشته-ورودی
-
-
-
-
-
-
-
-
-
کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی
ورودی 96
-
-
-
-
-
-
میرزایی-فاطمه
 
9511167083
 
17.44
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی
ورودی 95
غلامعلی-مصطفی
 
9611168053
 
18.05
 
رجائی -امیرحسین
 
9611168030
 
18.64
 
رنجبر-نگین
 
9611168036
 
18.83
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 96
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 95
 
-
-
-
ترك-ندا
9411168013
 
16.88
 
مه آبادی-عاطفه
9411168076
 
18.23
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 94
 
فریفته پاك اباتری-شیدا
 
9311168068
 
18.86
 
صالحی-زهرا
 
9311168058
 
19.13
 
قاسمیان ندوشن-فائزه سادات
9311168070
 
19.5
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 93
خسروی جن قشلاقی-فاطمه
 
9311168030
 
19.5
 
دهستانی اردكانی-محدثه
9611169036
 
18.56
 
رحیمی-ریحانه
9611169038
 
19.17
 
ابراهیمی-عارفه
9611169001
 
19.81
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 96
 
-
-
-
اشتری ماهینی-حسین
9511169005
 
18.63
 
اكبرپور نشلی-مونا
9511169094
 
18.68
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 95
 
حاجی تقی-علی
9411169020
 
17.86
 
حجازیان-سیدامیرمحمد
9411169021
 
18.1
 
مباركی-حدیثه
9411169071
 
18.89
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 94
 
حاجی حسینی-طیبه
 
 
9311169025
 
18.08
 
كاظمی-فاطمه
9311169078
 
18.53
 
مهراندیش-فائزه
9311169088
 
19.61
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 93
 
 
چاكی-سحر
9611166100
 
16.87
 
به خوی-مهران
9611166014
 
16.98
 
رهنورد-مهسا
9611166092
 
17.4
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی
ورودی 96
یوسفی-نیلوفرسادات
9511166092
 
18.85
 
اسدی-لیلا
9511166007
 
19.3
 
رضایی-فاطمه
9511166044
 
19.43
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی
ورودی 95
خوش نگاه-مریم
9411166032
 
17.59
عبدالهی-زهرا
9411166058
 
17.92
طالب ابادی-زهرا
9411166055
 
18.99
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی
ورودی 94
صفری-زهرا
9311166058
 
18.5
قشقائی-شقایق
9311166075
 
18.64
سعادتمندیان- زهرا
9311166104
 
19.81
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی
ورودی 93
چم پوری-هانیه
9611165012
 
16.69
 
مهدیانی-الهه
9611165046
 
17.88
 
عمادی-سجاد
9611165033
 
17.91
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه  ورودی 96
مونسی نیا-فاطمه
 
96111603068
 
18.36
 
هژبری-سحر
 
96111603081
 
19.44
 
نجفی-امینه
 
96111603074
 
20
 
کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 96
علیاری-مبینا
 
96111603052
 
18.36
  


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹