(چهاردهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی (ویژه دانشجویان


جهت دریافت برنامه چهاردهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی به فایل پیوست مراجعه نمایید.پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹v/۰v/۱۰