(دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی96-97(962


گروه حسابداری

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 (962)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کاردانی امور اداری

ورودی 96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کاردانی امور اداری

ورودی 95

 

جعفری راد -محبوبه

 

9611162173

18.59

دهقان-شیوا

9611162062

18.72

 

بوربورحسین بیكی-زهرا

9611162028

19.12

کاردانی حسابداری بازرگانی

ورودی 96

حاجی محمدی اوشانی-هانیه

9511162048

17.41

مهتابی قائم-شقایق

9511162148

17.46

راعی-زهرا

9511162066

17.59

کاردانی حسابداری بازرگانی

ورودی 95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ورودی96

عطایی-محدثه

9511163080

18.27

خودسیانی-منا

9511163027

19.7

زهرا قشونی

9511163071

19.71

کارشناسی ناپیوسته حسابداری  ورودی95

محمودی هل اباد-رضا

96111641083

18.66

عابدی نژاد-عرفان

96111641062

18.76

امید-فرنوش

96111641011

19.71

کارشناسی پیوسته حسابداری

ورودی96

نظریان-زهرا

9511164088

16.9

اسمعیلی قنات نوی-زهرا

9511164004

17.1

اهنگرصالحانی-هانیه

9511164008

18.31

کارشناسی پیوسته حسابداری

ورودی 95

عباس زاده-شیرین

9511164050

16.9

پاینده نژاد-صبا

9411164012

16.28

 بهلولی-بهاره

 

9421164005

 

18.44

باروتی-فاطمه

9411164093

18.77

کارشناسی پیوسته حسابداری

ورودی 94

خاجی-مجید

9311164039

18.44

زهرا صدری

9311164064

18.46

محمودی منفرد-محمد

9321164009

19

کارشناسی پیوسته حسابداری

ورودی 93


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰