انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


تکمیلی
دانشجویان ارشد حقوق خصوصی ورودی بهمن 1400(ترم سوم)، دروس ترم سوم شما به شرح زیر است:
حقوق تجارت بین الملل9:30 تا 8
اصول فقه 9:45 تا12
حقوق دریایی 12:15 تا 13
حقوق تجارت تطبیقی 14 تا 15:30
حقوق بین الملل خصوصی 15:45 تا 17:15
لطفا در انتخاب واحد دقت کنید.
موفق باشید

نوشته شده توسط کارشناس گروه حقوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲