آقای دکتر سید علی‌اصغر میر فتاح

 • مدرک تحصیلی: دوره دکترای باستان‌شناسی باگرایش پیش‌ازتاریخ در رشته فرعی باستان‌شناسی کلاسیک و فلسفه از دانشگاه ایسنبورگاتریش با درجه عالی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

---


 • لیسانس باستان‌شناسی ازدانشگاه تهران

  فوق‌لیسانس باستان‌شناسی خودرا از دانشگاه تهران

  دوره دکترای باستان‌شناسی باگرایش پیش‌ازتاریخ در رشته فرعی باستان‌شناسی کلاسیک و فلسفه از دانشگاه ایسنبورگاتریش با درجه عالی


  -عضو هیأت علمیپژوهش سازمان میراث فرهنگی

  - استاد مرکزی آموزشعالی سازمان میراث فرهنگی (کارشناسی)(ارسال 1373 تا 1378)

  - استاد دانشگاهعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد کشور (دوره دکتری) تاکنون

  -مدرس دانشگاهتربیت مدرس (کارشناسی ارشد) به مدت 4 سال

 • عضویت درهیأت های مشترک حفاری ایران و مؤسسات علمی غیرایرانی

  -سال 1348 نماینده اداره کل باستان‌شناسی در حفاری مشترکایران انگلیس در هفتوان تپه شهرستان سلماس از استان آذربایجان غربی

  -سال 1349 نماینده اداره‌ی کل باستان‌شناسی در حفاری مشترکایران و ایتالیا در شهر سوخته زابل

  -سال 1350 نماینده اداره‌ی کل باستان‌شناسی در حفاری مشترکایران و امریکا در تپه ملیان فارس

  سال 1351 نماینده اداره‌ی کل باستان‌شناسی در حفاری مشترکایران و امریکا در تپه ملیان فارس

  -سال نماینده اداره‌ی کل باستان‌شناسی در حفاری مشترک ایرانو اتریش در کرد لر تپه شهرستان ارومیه

  فعالیت‌های خارج از ایران:

  -سال 1355 شرکت در هفتمین کنگره باستان‌شناسی و هنر ایراندر شهر مونیخ المان

  -سال 1380 عضو هیأت اعزامی از سازمان فرهنگ و ارتباطاتاسلامی چین

  عضویت در کمیته‌های علمی فرهنگی

  -عضویت هیأت علمی مجمع برسی بازار در فرهنگ و تمدن جهاناسلام سال 1372

  -عضو کمیته ملی جاده ابریشم 1372

  -عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 1372

  -عضو شورای پژوهشکده باستان‌شناسی 1376

  -عضو هیأت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران 1377

  -عضو شورای برنامه‌ریزی مرکزی آموزش عالی 1378

  - دبیر همایش راهکارهای جلوگیری از تاراج مواریث فرهنگی1380

  -عضو هیأت علمی سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران1381

  -دبیر همایش موزه‌داری 1382

  -عضو شورای آموزشی میراث فرهنگی و گردشگری 1384

  عضویت در شوراها و کمیته‌های اجرایی

  -عضو هیأت کارشناسی اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهایتاریخی ایران 1353

  -عضو شورای ثبت آثار ملی 1374

  -عضو هیأت ارزشیابی مدارک علمی کارشناسان و پژوهش سازمانمیراث فرهنگی سال 1374

  -عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان زنجان 1375

  -عضو شورای ثبت آثار فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگیکشور 1376

  - عضو شورایپژوهش گنجینه ملی ایران 1376

  -عضو کمیته منتخبمرکز آموزش عالی میراث فرهنگی 1387

  -عضو شورایآموزشی میراث فرهنگی و گردشگری 1384

  -عضو کمیته ملیتوسعه منابع انسانی بخش گردشگری کشور 1385

  -عضو هیأتراهبردی پایگاه میراث فرهنگی. صنایع‌دستی و گردشگری سلطانیه 1385

  -عضو گروه تخصصی باستان‌شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1386


  -مدیریت گروه باستان‌شناسیدانشگاه آزاد اسلامی سال 74 به بعد به مدت 7

  -مشاور ریسدانشگاه آزاد واحد ابهر 1375

  -مدیریت پروژهبزرگ گنبد سلطانیه 1377

  -مشاور ریسدانشگاه آزاد واحد اسلامی 1378

  -ریس مرکز آموزشعالی میراث فرهنگی از سال 1378 تا تاریخ 11/10/1385

  -مدیریت گروهمرمت اشیا فرهنگی تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1383 تاکنون

  عضویت در بخشانتشاراتی:

  -عضو شورایانتشارات اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی از سال 1353 تا 1357

  -عضو هیأتتحریریه مجله اثر از سال 1369 تاکنون

  -عضو هیأت تحریریهمجله میراث فرهنگی سال 1373 به بعد

  -عضو هیأت علمیمجله پیام باستان‌شناسی 1383 تاکنون


 • -قله سلاس 1355

  -آثار باستانی جیباستان 1355

  -منزلگاه‌های راهشاهی (منزلگاه گچکران)1356

  -سلطانیه در متون1370

  -بازارهای دوره‌یایلخانی 1372

  -گورستان شغاب1374

  -معبد صخره‌ایاباذر 1375

  -مسجد کبود (تبریزفیروزه‌ای اسلام)1379

  -معرفی و تحلیلی باستان‌شناختیبناهای سلجوقی و ایلخانی استان زنجان 1385

  -جایگاه شهری ومعماری بازار تاریخی زنجان 1386

  سخنرانی در همایش‌هاکنگره‌ها:

  -سخنرانی سمینار مردم‌شناسی

  -سخنرانی همایششناخت ابهر 1376

  -سخنرانی نخستینگردهمایی باستان‌شناسی 1376

  -سخنرانی کنگرهشهرسازی 1377

  -سخنرانی دهمینگردهمایی باستان‌شناسی

  -سخنرانی همایشمرزه داری 1382

  فعالیت‌هایحفاری:

  عضو هیأت حفاری هفت‌تپهسال 84

  -عضو هیأت حفاریجفاگتوانه 1349

  -سرپرست هیأتکاوش تخت جمشید 1349 و 1350

  -سرپرست هیأتشناسایی و بررسی آثار باستانی استان زنجان (1352.1353.1354)

  -سرپرست هیأتکاوش مسجد جامع قزوین (1362.1363)

  -سرپرست هیأتکاوش سلطانیه زنجان از سال 1376 به مدت 2 فصل

  -سرپرست هیأتبرسی و تعیین حریم تخت جمشید از سال 1368 به مدت 2 فصل

  -سرپرست هیأتکاوش مسجد جامع کاشانی (1373.1375)

  -سرپرست هیأتبرسی و شناسایی شهر قدیم تیس شهرستان چابهار 1375 یک‌فصل

 • در سال1980 و دعوت تدریس از اینستوی تاریخ باستان‌شناسی و پیش‌ازتاریخ دانشگاه ایسنبورگ