ایرج شهروز تهرانی

 • مدرک تحصیلی: دکتری دانشکده معماری از پلی تکنیک شهر تورینو ایتالیا
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: irag_s@hotmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

-


 • فارغ التحصیل ازدانشكده معماری پلیتكنبك شهر تورینو ایتالیا و اخذ مدرك دكتری در رشته معماری .

 • () عضو جامعه مهندسین شهر فلورانس(ایتالیا) از تاریخ 1988/11/15 بشماره عضویت 3764.

  () عضو جامعه مهندسین ایران(تهران) بسماره عضویت  00880-0-1-01.

  () عضو هیات امنای انجمنمفاخر معماری ایران .

 • (1349 تا 1359)و سرویس به گروه شهر سازی و تدریس درس معماری در دانشكده فنی دانشگاه تهران.

  ()تدریس دوره کارشناسی ارشد دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین) 1386 -87

  ()تدریس در گروه معماری دانشکده مهندسی دانشگاه قم 1386-87

  ()تدریس در گروهمعماری دانشکده هنر علوم و تحقیقات تهران  1386- 93

  ()تدریس در گروهمعماری دانشکده علوم وتحقیقات قزوین 1391-93

  ()همکاری بادانشکده معماری شهر فلورانس ایتالیا(دپارتمان منظر)راهنمائی پایان نامه .1391-93

  () تدریس دردانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی پردیس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 1395-1399

  () استاد راهنمایپایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده معماری دانشگاه ایوانکی 1397-99

 • () طی دوره تكمیلی مرمت آثارباستانی در مركز مطالعات مرمت آثار باستلنی دانشگاه فلورانس با بورس تحصیلی دولت ایتالیا ( 7  فوریه 1980)

  () طی دوره شهرسازی دردانشگاه فلورانس با بورس تحصیلی دولت ایتالیا (1979)

  () امتحان دولتی كشورایتالیا جهت اشتغال در رشته معماری در این كشور از دانشگاه فلورانس.

  () گذراندن دوره تخصصیایمنی در كارگاههای ساختمانی در رابطه با قانون 14 آگوست 1996 در ایتالیا و

  اخذ مدرك جهت نظارت ایمنیدر كارگاههای ساختمانی در ایتالیا و ممالك بازار مشترك.

  () همکاری در تدوین مبحث 12مقررات ملی ساختمانی ایران (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1/8/1378

 • ه