اسماعیل فخیمی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: e.fakhimi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 •                            کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز

                            کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


 •  مسئول کمیته برنامه ریزی درسی گرایش نرم افزار موسسه آموزش عالی ایوانکی بمدت 2 سال

   مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمسار از سال 1386
   مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه ایوان کی از سال 1400 • Designtwo sensor data storages(x007) ICDE2011


 • استادنمونه دانشگاه پیام نور مرکز ایوانکی در سال 1392

  استادنمونه دانشگاه علمی-کاربردی واحد گرمسار در سال های 1390 و 1392

  استادنمونه دانشگاه عالی ایوانکی در سال 1391