مهدی عالی

 • مدرک تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران
 • ایمیل: mehdi_aali13@yahoo.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری – علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش ، دانشگاه تهران 
  کیش( ۱۳9۶ تا اکنون)
  کارشناسی ارشد- مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی-دانشگاه خوارزمی
  کارشناسی- رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه غیر انتفاعی ایوان کی

 • معاونت پژوهش و فناوری
  مدیر انتشارات از سال 91 تا کنون
  مدیر خدمات علمی دانشگاه ایوان کی از سال 96
  هیات علمی دانشگاه ایوان کی از سال 96
  استاد گروه کامپیوتر دانشگاه ایوان کی از سال 92
  کارشناس فناوری اطلاعات از سال 87 تا 91
  معاونت پژوهش از سال 1400 تا


 • ·        عسل ملکی راد,راضیه سلیمی ,مهدی عالی ,احمد مجلس آرا, "ارائه یک روش مسیریابی در شبکه هایحسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات",  چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برقو کامپیوتر و مکانیک ایران,1397

  ·        مهدی عالی, عسلملکی راد, احمد مجلس آرا, راضیه سلیمی , "بهبود نمایه سازی و بازیابی معنایی تصاویربا استفاده از اصطلاحنامه", چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برقو کامپیوتر و مکانیک ایران,1397

  کتب:
  کتاب آشنایی با مفاهیم شبکه های کامپیوتری- انتشارات جهان جام جم- ۱۳9۱