عبدالرسول میر قدری

 • مدرک تحصیلی: دکترای آمار ریاضی از دانشگاه شیراز
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

چهارشنبه و پنجشنبه


 • سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری

   عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین

   عضو شورای اجرایی انجمن فاوا سپاه به مدت دو سال از سال ۹۱ تا ۹۳

   عضو شورای اجرایی  و مسئول کمیته علمی انجمن علمی رمز ایران از مهر سال ۹۳ تاکنون

   عضو کمیته علمی دهمین و یازدهمین و دوازدهمین و سیزدهمین و چهاردهمین و پانزدهمین و شانزدهمین و هفدهمین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران

 • Publications and researches:
  Journal papers:
  1) MIRGHADRI, A., AND SOLTANI, A.R. 2221, The k-th Visit in Semi-Markov Processes. Boulltin of the Iranian Mathematical Society, 72, 7, 65-97 (ISI).
  2) BAGHERI, M., MAMANI, H.R, AND MIRGHADRI, A. 2229, Public Key Cryptosystem Based on Central Automorphisms. International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences, 9, 1, 13-18.


  برای مشاهده سایر مقالات و کارهای پژوهشی اینجا کلیک فرمائید..