احمد ایزدی یزدان آبادی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه تربیت معلم
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی:علوم تربیتی-گرایش مدیریت                دانشگاه اصفهان
  کارشناسی ارشد:مدیریت آموزشی                     دانشگاه تهران
  دکتری:مدیریت آموزشی                              دانشگاه تربیت معلم
 • مقالات علمی و پژوهشی
  ردیف
  عنوان
  نشریه
  تاریخ
  1
  تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم
  پژوهش و برنامه  ریزی آموزش عالی
  1385
  2
  بررسی تطبیقی آرای اندیشمندان ایرانی-اسلامی
  خردنامه صدرا
  1385
  3
  ضرورت سنجی آموزش و توسعه علمی مهارت های کارآفرینی
  علوم تربیتی دانشگاه اهواز
  1389
  4
  ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش بلوغ کارکنان
  روانشناسی نظامی
  1388  مقالات علمی و ترویجی

  ردیف
  عنوان
  نشریه
  تاریخ
  1
  تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد
  مطالعات مدیریت
  1386
  2
  آیا استانداردسازی رفتار باعث کاهش تعارض می شود؟
  رهیافت آموزش ناجا
  1386
  3
  تحلیل و نقد رویکرد نظارت مستقیم و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی ان
  نظارت و بازرسی
  1388
  4
  تحلیل بر ماهیت و ویژگی های دانشگاه به عنوان یک سازمان پیچیده
  رهیافت اموزش
  1389
  5
  طراحی و تدوین استانداردهای عملکرد در فراین یاددهی-یادگیری
  تعلیم و تربیت اسلامی
  1389
  6
  شرایط و زیر ساخت های لازم برای تربیت شهروند الکترونیک
  تعلیم و تربیت اسلامی
  1389


 • مدیریت تعارض-دانشگاه امام حسین 13798
  لجستیک عملیات-مرکز تدوین متون1386
  روش های برآورد(پیش بینی)-مرکز تدوین متون187
  مدیریت لجستیک-مرکز تدوین متون1386
  روش های نظارت و بازرسی-مرکز تدوین متون1386
  یادگیری رهبری آموزش عالی-مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 1380
 • انتخاب کتاب مدیریت تعارض به عنوان یکی از کتاب های نمونه سال-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - جهاد دانشگاهی 1379