هادی هاشمی رزینی

  • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


  • کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
    کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه خوارزمی