کارگاه راههاي مقابله با افسردگي همراه با تست غربالگري افسردگي

کارگاه راههاي مقابله با افسردگي همراه با تست غربالگري افسردگي توسط استاد زالي با همکاري مرکز مشاوره و انجمن علمي دانشجويي روانشناسي برگزار شده است

ادامه مطلب...
 
پخش و تحليل فيلم جزيره شاتر

ادامه مطلب...