سید محمد حامد حسینی

  • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد گرمسار
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  • کارشناسی ارشد مدیریت بحران از دانشگاه امام حسین
    کارشناسی روانشناسی از دانشگاه آزاد رودهن