1- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افرادذكور ایرانی كه به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند .وتاششماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفی نمایند.

2-حداكثر زمان معرفی مشمولانی كه قبل از سنمشمولیت فارغ التحصیل، ترك تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداكثرمدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است .

مثال: دانشآموز متولد 18/2/73 كه قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل ، انصراف ، ترك تحصیل یا اخراجاز تحصیل شده باشد حد اكثر تا18/8/91 فرصت معرفی خود را دارد.

3- حداكثر زمان معرفی مشمولانی كه پس از سن مشمولیت، فارغ التحصیل، انصراف،ترك تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

ازتاریخ فراغت ، اخراج یا ترك تحصیل یكسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانشآموز متولد 18/2/73 كه در تیرماه 1391 فارغ التحصیل، انصراف، ترك تحصیل و یا اخراجیمحسوب شوند تا پایان تیر ماه 92 مهلتمعرفی خواهد داشت.

 (جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان ،برای شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا 31/6/سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفیدارند.)

4- دانش آموزانی كه از مهر 91 در پایه اول مقطع متوسطه یا پایین ترشروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیلخواهند بود؟

اینگونه مشمولان حداكثر تا پایان20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند، رشته هایتحصیلی تاثیریدر این مدت زمان نخواهند داشت.

5- دانش آموزی كه از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نمودهاند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچهدر رشته ی كاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداكثر تا پایان 22 سالگیورشته های مختلف پیش دانشگاهی حداكثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

6- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چهتاریخ می توانند از مهلت یک ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟      

مشمولانی كه از تاریخ 22/2/90 بهبعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت یک سالهرا خواهند داشت.

7- مشمولان اخراجی،انصرافی، ترك تحصیل ازچه تاریخی در شمول استفاده از مهلتیک ساله پس از تاریخ وقوع انصراف، ترك تحصیل، اخراج قرار می گیرند؟

مشمولانی كه از تاریخ 22/4/90 به  بعد از تحصیل در مقاطع  دانشگاهی انصراف، ترك تحصیل و یااخراج شده باشند .

8- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل ازدیپلم تا دكتری صرفا یک بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن دردانشگاه به شرط: 1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام بهخدمت). 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقینباشد. 3- انصراف از تحصیل در مقطع، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد. (مثلاانصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده درسنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که دراین صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد) 4-مقطع جدید، تکراری نباشد. (قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)

9- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند دردانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

چنانچهحداكثر ظرف مدت یكسال از زمان فارغ التحصیل شدن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاهپذیرفته شوند مجاز به تحصیل خواهند بود و درصورت سپری شدن بیش از یك سال حق تحصیل نخواهند داشت (قبل از اعزام به خدمت) منظوراز پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، لیکن بعد ازاعزام به خدمت، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بودو فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .

 بدیهی است زمان اعلام قبولی درآزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی خواهد شد و در مورد پذیرش بدون آزمون دردانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .

مثال: فارغالتحصیل1/4/91در مقطع متوسطه كه حداكثرتا 1/4/92 قبولی قطعی یا ثبت نام دردانشگاهداشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.

10- آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه و پودمانیو سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان جذب بدون آزمونواحد آموزشی، تحصیل اینگونه افرادمنعی نخواهد داشت.(به دوره دانشپذیری در دانشگاه پیام نور، معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد و صرفا از زمان قبولی قطعی و دانشجویی وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتنشرایط معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.)

11-  آیا سربازان وظیفه ای كه به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل در دانشگاهها از خدمت ترخیص می شوند؟

درصورت قبولی اینگونه سربازاندرمقطع كارشناسی و بالاتر ترخیص ازخدمت صورت می گیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل در مقاطعكاردانی مجاز نمی باشد.

12- دانشجویانی كه با انصراف از تحصیل، به عنوان دارندگان مدرك معادلدر مقطعپایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیلدر مقاطع بالاتر می باشند؟

خیر اینگونه مشمولان تا پایانخدمت دوره ضرورت حق ادامه  تحصیل نخواهند داشت.

13- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟ 

خیر دانشجویان اخراجی تا پایانخدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

14- سقف سنوات های مجاز  تحصیلی  در مقاطع مختلفدانشگاهی، به  چه میزان میباشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانونخدمت وظیفه عمومی، حداكثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و درهر یك از مقاطع تحصیلی كاردانی دو و نیم سال، كارشناسی  ناپیوسته و كارشناسی ارشدناپیوسته سه سال، كارشناسی پیوسته پنج سال و كارشناسی ارشد  پیوسته شش  سال، دكترای پیوسته  هشت سال و دكترای تخصصی شش سالاست.

15- چه كسانی می توانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی درخارج از كشور استفاده نمایند؟

فرزندانایرانیان مقیم خارج از كشور، چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سالتمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش وپرورش مشغول بهتحصیل در مقطع متوسطه باشند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

16- آیا تحصیل در دورههای زبان در خارج از كشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار میگیرند؟

خیر به ایندوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

17- آیا مشمولانی كه درداخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از كشور رادارند؟

خیر آنها بهعنوان مقیم خارج از كشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از كشورنمی باشند.

18- چه مشمولانی میتوانند بدون آنكه مقیم كشورهای خارجی باشند در دانشگاه های خارج از كشور تحصیلنموده و از معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از كشور بهره مند شوند؟

مشمولانی كهدر مقاطع كارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل كشور فارغ التحصیل شده باشند بهشرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یكسال ازتاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفادهنمایند. (ودیعه لازم فعلا 15 میلیون تومان وجه نقد می باشد.)

19- آیا مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد؟

بلی، دانشگاهها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمولخودداری نمایند.

20- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاهقبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

مشمولانی که به دلایل قانونی(معافیت موقت و ... ) تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازند چنانچه مدت تعویقآنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد، درصورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوندادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود.

21- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

خیر،حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمیگردد.