دانشجویان مشمول برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور باید مراحل زیر را طی کنند:

-   ورود به سایت services.epolice.ir

-برای ورود به سایت کد ملی و کد سخا الزامی است. کد سخا را می توان از پلیس+10دریافت نمود.

-خروج از کشور را انتخاب کنید

-بعد از تایید مشخصات شخصی می توانید تاریخ خروج و ورود به کشور را مشخص نمایید.

-علت درخواست حتما باید ثبت شود برای سفرهای زیارتی(زیارتی) و برای کشورهای سیاحتی(سیاحتی)ثبت شود.

-مدت زمان برای سفرهای زیارتی 1 ماه و سفرهای سیاحی 20 روز می باشد.

-بعد از ثبت تاریخ و کشور مورد نظر درخواست خروج از کشور برای دانشگاه ارسال خواهد شد

-پس از تایید کارشناس و پرداخت ودیعه می توانید با مراجعه به دفاتر پلیس +10 گذرنامه و پاسپورت را دریافت نمایید.