بازدید دانشجویان روانشناسی از مدرسه استثنایی زکریای رازی گرمسار


با توجه به ضرورت آموزش و مهارت آموزی درس روانشناسی کودکان ویژه و توانبخشی تعدادی از دانشجویان روانشناسی  به همراه اساتید گروه ، خانم زالی و آقایان میلاد حسن و آرش رحیمی پور در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 بازدید نمودند.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹