چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامینوشته شده توسط کارشناس خدمات علمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹