محمد امین باسوتی

  • مدرک تحصیلی: ارشد مهندسی برق
  • ایمیل: mabasouti@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: