کارگاه آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاوره فردی


کارگاه آموزش و کاربرد مهارت های خرد در مشاوره فردی با همکاری مرکز مشاوره و انجمن علمی دانشجویی روانشناسی برگزار شده است

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸