کارگاه جستاری روانکاوانه در باب عشق


کارگاه جستاری روانکاوانه در باب عشق توسط استاد میرزایی با همکاری مرکز مشاوره و انجمن علمی دانشجویی روانشناسی برگزار شده است

نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸