دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی
پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳