برگزاری ورکشاپ یکروزه شیت بندی به همت انجمن علمی دانشجویی معماری و شهرسازی مدرس خانم مهندیپیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰