آرای شورای بدوی انضباطی درباره تخلفات امتحانی نیمسال 922<موضوع: آراء صادره در مورد تخلفات امتحانی نیمسال 922

در جلسه شماره 3/922 مورخ 93/04/21 شورای بدوی انضباطی، پرونده دانشجویان متخلف در امتحانات پایان نیمسال دوم 93-92 مطرح و بررسی شد و آراء شورا به شرح جدول پیوست صادر گردید.


چنانچه دانشجویی در مورد حکم صادره اعتراضی دارد، تا پایان وقت اداری شنبه مورخ (11 مردادماه 93) مهلت دارد با مراجعه به دبیرخانه شورا واقع در امور دانشجویی، پس از تکمیل فرم مخصوص، درخواست تجدید نظر نماید.


احکام قطعی پس از بررسی اعتراضات در شورای انضباطی تجدید نظر، لازم الاجراست و جهت اعمال در سیستم و درج در پرونده به مدیریت امور آموزشی اعلام می گردد.


دبیرخانه شورای بدوی انضباطیپیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹