آرای شورای تجدید نظر انضباطی درخصوص تخلفات امتحانی 922


پرونده دانشجویان متقاضی تجدید نظر در احکام صادره تخلفات امتحانی پایان نیمسال دوم 93-92 در شورای انضباطی تجدید نظر به شماره جلسه: 922/3 مورخ: 93/05/19 بررسی گردید. این احکام قطعی است و جهت اعمال در سیستم آموزشی به اطلاع مدیریت امور آموزشی می رسد.


نتایج تجدید نظر در فایل پیوست می آید.                

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰