کارگاه روش تحقيق و نگارش علمي

کارگاه روش تحقيق و نگارش علمي به منظور آشناييدانشجويان با شيوه نگارش مقاله، ارسال آن به مجلات و کنفرانس?ها و تکميل مراحل ثبت? نامتا زمان چاپ مقاله برگزار شد. با توجه به اينکه بخشي از نمره پايان?نامه ...

ادامه مطلب...