عباس وفائی صفت

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه ویندزور-انتاریو-کانادا
 • مرتبه علمی: استاد
 • ایمیل: abbas.v@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • دکترا : دانشگاه ویندزور-انتاریو-کانادا رشته: ساخت- برنامه ریزی تولید سال اخذ مدرك: 1377
  Operation planning for sculptured surface machining : موضوع پایان نامه
  کارشناس ارشد: دانشگاه اِکُل پلی تكنیك دانشگاه منتریال-کِبك-کانادا رشته: مكانیك- ساخت و تولید
  سال اخذ مدرك : 1373
  Automatic generation of NC tool path programs for 5-axis mould manufacturing : موضوع پایان نامه
  کارشناسی: دانشگاه امیر کبیر - تهران رشته: مكانیك- ساخت و تولید سال اخذ مدرك : 1368

 • سر دبیر مجله علمی- پژوهشی مهندسی ساخت و تولید از سال 1390
  دبیر شاخه ساخت و تولید مجله علمی- پژوهشی مكانیك و هوافضا دانشگاه امام حسین (ع) از سال 1386
  عضو هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه امام حسین (ع) از سال 1388
  عضو کمسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه از 1386
  رئیس مرکز مطالعات سازندگی - دانشگاه امام حسین (ع)

  همكاری بمدت پنج سال با مرکز ) Intelligent Manufacturing System (IMSدر دانشگاه ویندزور-کانادا.
  مسؤل دایره خدمات علمی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع.)
  همكاری بمدت سه سال با شرکت شامخ وابسته به شرکت سازه گستر
  مدیر بخش
  CAD\CAMمرکز فن آوریهای مدرن ساخت- دانشگاه امام حسین (ع.)
  مدیر مرکز تحقیقات تسلیحات و تجهیزات- پژوهشكده فن آوریهای برتر نیروی زمینی- دانشگاه امام حسین (ع)
  عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  عضو انجمن مهندسی مكانیك ایران
  عضو انجمن هوافضای ایران

 • مجری پروژه سلاح طوفان فلزی
  مجری پروژه ساخت تسمه نقاله سیمی
  همكار پروژه بهینه سازی توپ هشت لول مصباح
  همكار پروژه طراحی و ساخت هیتر تونل باد مافوق صوت
  مجری طرح لوله های دوجداره درون چاهی و انتقال نفت و گاز
  طراحی دستگاه حفاری عمودی
  طراحی دستگاه اندازه گیری مختصات قابل حمل
  طراحی و ساخت فیكسچرهای کنترلی بدنه خودرو
  طراحی نرم افزار برنامه ریزی اتوماتیك بازرسی قطعات بوسیله ماشینهای
  CMMشامل تعیین نقاط اندازه گیری
  رتبه ها و فعالیتهای پژوهشی انجام شده
  نویسنده رتبه اول مقالات علمی برتر حوزه فنی و مهندسی دانشگاه سال 89
  نویسنده رتبه دوم مقالات علمی برتر حوزه فنی و مهندسی دانشگاه سال 88
  پژوهشگر نمونه دانشكده فنی و مهندسی در سال 1387
  پژوهشگر نمونه دانشكده فنی و مهندسی در سال 1386

  تالیف کتاب:
  عباس وفائی صفت،
  " ،1384 اصول مدلسازی هندسی در طراحی بكمك کامپیوتر"، انتشارات جهان جام جم، تهران، ایران

  مقالات علمی پژوهشی
  ISI and Scientific Journals:
  1- A. Vafaeesefat, S-M. Tavoosi, 2019, “Optimization of high-power lasers copper mirrors polishing parameters
  by chemical
  -mechanical method”, Aerospace Mechanics, Journal, Vol. 15, No. 3, pp 1-8. (In Persian).
  2- A. Vafaeesefat, M. Gharamohammadi, “Finite Element and Experimental Investigation of Aluminum tube by
  Equal Channel Angular Pressing”, Aerospace Mechanics, Journal, Vol. 15, No. 2, pp 131-144.(In Persian).
  3- A. Vafaeesefat, A. Ebrahim, 2014, “The influence of tool path in incremental forming of double-layers sheet",
  Aerospace Mechanics Journal, Vol. 11, No. 3, pp 47-58.(In Persian)

  3
  4- B. Zareh, S., H. Yengejeh, B. Davoodi , A. Vafaeesefat, 2014, “Experimental investigation and finite element
  simulation of the effect of mechanical properties of elastic cushion on the spring-back in Multi-Point forming
  process", Aerospace Mechanics Journal,Vol. 11, No.2, pp 63-74. (In Persian)
  5- E Khatami, A Vafaeesefat, H Mohagheghian, 2014, “Numerical and Experimental Study of springback in
  Machining Forming of Thin Structure", Aerospace Mechanics Journal, Vol. 11, No. 1, pp 51-60.(In Persian)
  6- S.A.Galehdari, A.Vafaiesefat, D.Arezoumandi, H.Khodarahmi, M.Shahabi, 2014, "Analysis and optimization
  of composite plate subjected to Underwater explosion load", Advanced Materials, Vol. 4, No.4, pp. 43-55. (In
  Persian).
  7- S.M. Rohani, A. Vafaeesefat, M. Esmkhani, M. Partovi, H.R. Molladavoudi, “Composite locomotive frontend
  analysis and optimization using genetic algorithm , Structural Engineering and Mechanics, Vol. 47, No. 5, pp
  729-740.
  8- M.S. Meiabadia, A. Vafaeesefat, F. Sharifi, 2013, "Optimization of Plastic Injection Molding Process by
  Combination of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm", Journal of Optimization in Industrial
  Engineering, Vol. 13, pp.49-54
  .
  9- A. Mahshidifar, A. Vafaeesefat, 2013,"Numerical and Experimental Study of Parameters Affecting Metal
  Forming Using Rubber Pads, on Parts with Radius of Curvature", Int J Advanced Design and Manufacturing
  Technology, Vol. 6, No. 1, pp. 9-17.
  10-B. Zareh, A. Vafaeesefat, V. Rikhtegar, 2013, “Experimental and Numerical Investigation of Sheet Metal
  Forming Using Multi-point Forming Process, Aerospace Mechanics Journal, Vol. 8, No. 4, pp75-87. (In
  Persian).
  11-A. Vafaeesefat, M.S. Seif, M. Tavakoli, 2012, “Hull Form Hydrodynamic Optimization of High Speed
  Planning Craft with Variable Deadrise Angle by Using Genetic Algorithm”, Modarres Mechanical Engineering
  Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 80-90, (in Persian)
  12-A. Mehrizi, M. Tavakoli, A. Vafaeesefat, M.S. Seif, 2011, “Hydrodynamic Optimization of Hull Form of High
  Speed Planing Craft by Multi Objective Genetic Algorithm in Calm Water”, International Journal of Maritime
  Technology, 7, 14,45-58 , (in Persian)
  13-A
  .R. Moradkhani, H.R. Baharvandi, A. Vafaeesefat, M. Tajdari, 2012“Microstructure and Mechanical
  Properties of Al2O3-SiC Nanocomposites with 0.05% MgO and Different SiC Volume Fraction, International
  Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 5, No 3, pp 99-105.
  14-A. Vafaeesefat, 2011, “Optimization of Composite Pressure Vessels with Metal Liner by Adaptive Response
  Surface Method”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 25 No. 11, 2811-2816.
  15-A. Vafaeesefat, M. khanahmadlu, 2011, "Comparison of the Numerical and Experimental results of the Sheet
  Metal Flange Forming based on shell-elements types", International Journal of Precision Engineering and
  Manufacturing, Vol. 12, No. 5, pp. 857-863.
  16-A. Vafaeesefat, S.H.Tabatabaii, 2011, “Aerospace Structural Optimization using Genetic Algorithm and
  Gradian Methods”, Journal of Space Science & Technology, Vol. 2, No. 5, pp 43-50, (in Persian).
  17-A. Vafaeesefat, 2011,” Finite Element Simulation for Blank Shape Optimization in Sheet Metal Forming ",
  Journal of Materials and Manufacturing Process, Vol. 26, No. 1, pp. 93–98, 2011.
  18-A. Vafaeesefat, 2010,”NC Machining of Free-Form Kriging Surfaces", International Journal of Precision
  Engineering and Manufacturing, Vol. 11, No. 2, pp. 327-333.
  19-V. Rikhtehgar Nezami, Behrooz Zareh, A. Vafaeesefat, 2010, “A Study on the Forming of Sheet Metals parts
  Using Multi-Point Forming Technology”, Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production,
  Vol.2 , No. 1, pp 39-48.
  20-A. Vafaeesefat, 2009,”Dome Shape Optimization of Composite Pressure Vessels Based on Rational B-Spline
  Curve and Genetic Algorithm", Applied Composite Materials, vol. 16, No. 5, pp. 321-330.
  21-A. Vafaeesefat, 2009, "Optimum Creep Feed Grinding Process Conditions for Rene 80 supper alloy Using
  Neural Network", International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 10 , No. 3, pp 5-11.
  22-A. Vafaeesefat, 2008,”Optimum blank shape design in sheet metal forming by boundary projection method”,
  International Journal of Material Forming, Vol. 1, pp. 1-4.
  23-A. Vafaeesefat & A. Khani, 2007, “Head Shape and Winding Angle Optimization of Composite Pressure
  Vessels Based on a Multi-level Strategy, International journal of Applied Composite Materials, Vol. 14, No.
  5-6, pp. 379-391.
  24-Y. Hosseinkhania, J. Akbaria, A. Vafaeesefat, 2007, “ Penetration–elimination method for five-axis CNC
  machining of sculptured surfaces” International Journal of Machine Tools & Manufacture, 47, pp1625–1635.
  25- A. Khani, A. Vafaeesefat, 2007,” Weight Optimization of Composite Shell in Type 4 Pressure Vessel Using
  Genetic Algorithm", Mechanical and Aerospace Engineering Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 41-57 (In persion).
  26-A. Vafaeesefat, 2003,”Automatic CMM Inspection Planning System”, International Journal of Industrial
  Engineering, Vol. 10, No. 4, pp 318-324.
  27-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 2001, " Rough Pocketing of Multi-Sculptured Surfaces Cavities”, Journal
  of Engineering Manufacturing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering, Part B, Vol. 215, No.
  6, pp. 745-754
  28-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 2000, "Automated Accessibility Analysis and Measurement Clustering
  for CMMs ", International Journal of Production Research, 38(10) 2215-2231.

  4
  29-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 2000, "Optimal Workpiece Orientation for Machining of Sculptured
  Surfaces ", Journal of Engineering Manufacturing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering,
  Part B, Vol. 214, No. 8, pp. 671-681.
  30-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1999,"Smooth Sculptured Surface Fitting Using Dual Kriging for
  Reverse Engineering", CIRP- Journal of Manufacturing Systems, Vol. 29, No.1, pp. 33-37.
  31-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1999,"Rough Machining for Multi-Sculptured Surfaces", Transactions
  of Canadian Society of Mechanical Engineering (CSME), Vol. 23, No.2.
  32-J.R.R. Mayer, Y. A. Mir, F. Trochu, A. Vafaeesefat, M. Balazinski,1997,"Touch Probe Radius Compensation
  for Coordinate Measurement Using Kriging Interpolation", Proc. Instn. Mech. Engre., Part B, Journal of
  Engineering Manufacture ,Vol. 21, no.1, pp 11-18.
  مجلات علمی پژوهشی
  -1علیرضا مرادخانی- حمیدرضا بهاروندی-مهدی تاجداری -عباس وفائی صفت، "0931تحلیل و بررسی چقرمگی شكست با
  استفاده از فرورونده ویكرز در سرامیكهای نانوکامپوزیت ،
  Al2O3-SiCفصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مكانیك
  مجلسی، سال ،1شماره ،9ص 0-00
  -2مهدی جعفریان، غلامحسین دهقان و عباس وفائی صفت، "0919بررسی پارامترهای ماشینكاری بر صافی سطح و سرعت
  ماشینكاری تنگستن کارباید در فرآیند تخلیه الكتریكی با سیم
  ) ، (WEDMفصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مكانیك
  مجلسی، سال دوم، شماره دوم ، ص 00-03
  -3عباس وفائی صفت، محمد تفضلی هرندی،" ،0919بررسی رفتار مخزن CNGکامپوزیتی با آستر غیر فلزی تحت ضربه با
  سرعت پائین
  "، فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی مكانیك مجلسی، سال اول، شماره سوم ، ص .1-0
  International Conferences:
  1- H. Zand, A. Vafaeesefat, F. Zhalehfar, 2014, "Experimental Investigation into the Effect of Strain rate
  changes in Formability of AA7075 at elevated temperatures", The Bi-Annual International Conference on
  Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014) Feb. 18-19, 2014, Tehran, Iran
  2- H. Zand, F. Zhalehfar, A. Vafaeesefat, 2014, " Numerical Prediction of Failure Mechanism of AA7075 at the
  Elevated Temperatures", The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and
  Dynamics (X-Mech-2014) Feb. 18-19, 2014, Tehran, Iran
  3- M.Rafiei,S. Aghanajafi, A.Vafaeesefat, S.H.Yazdanitabaei , 2009," Review and analysis of relation and
  coordination between wheel and rail hardness", Najafabad Conference on Manufacturing Engineering
  (nmec2009), Iran
  4- A. Vafaeesefat, 2009, "Tool path generation for free-form surfaces defined by dual Kriging", Proceedings of
  the 9th WSEAS international conference on Robotics, control and manufacturing technology, p.28-36, May
  20-22, Hangzhou, China
  5- M.E. Hosseini, A. Vafaeesefat , 2009, "Optimizing springback of tube hydroforming using process
  simulation and genetic algorithm optimization, Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT
  2009), Kuala Lumpur.
  6- A.Vafaeesefat , 2009, "Tool path generation for free-form surfaces defined by dual Kriging, Proceedings of
  the 9th WSEAS international conference on Robotics, control and manufacturing technology, Hangzhou,
  China , pp. 28-36
  7- A.Vafaeesefat , 2009, "Tool Path Generation for Free-Form Surfaces Defined by Dual Kriging", International
  Conference on Advanced Manufacturing and Automation (INCAMA - 2009), Kalasalingam University,
  Krishnankoil-626190, Tamil Nadu, India.
  8- A.Vafaeesefat , M. khanahmadlu , 2009, " Stretch Z-Flange Forming Simulation of Stainless Steel",
  International Conference on Advanced Manufacturing and Automation (INCAMA - 2009), Kalasalingam
  University, Krishnankoil-626190, Tamil Nadu, India.
  9- A.Vafaeesefat , M. khanahmadlu,2009, " Analysis and Investigation of Stretch Flange Forming in Stainless
  Steel 304", The 8th Iranian Aerospace Society Conference, Esfahan, Iran.
  10-M.R.Rahmani, A. Vafaeesefat, S.Hadjipour, 2008, “Experimental And Simulation Of Stretch Flanging On
  Aluminum Sheet By Fluid Forming”, Manufacturing Engineering Conference (NMEC2008), Azad
  University, Najaf Abad branch, Isfehan,.Iran
  11-A.Vafaeesefat , 2007, "Optimum blank shape design in sheet metal forming by boundary projection method",
  Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007), December 10-13, 2007,
  Tehran, Iran
  12-A.Vafaeesefat , 2007, " Creep Feed Grinding Forces Prediction Using Neural Network", Tehran International
  Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007), December 10-13, 2007, Tehran, Iran

  5
  13-A.Vafaeesefat, N. Kayvani, 2007,“Optimization of Non-stationary CNG Pressure Vessels Deflection using
  Genetic Algorithm”, 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2007,
  Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  14-A. Khani, A. Vafaeesefat, 2007,” Stacking Sequence and Weight Optimization of Composite High Pressure
  Vessels Using Genetic Algorithm”, Sixth International Conference on Composite Science and Technology,
  ICCST/6 Durban, South Africa.
  15-A. Khani, A. Vafaeesefat, 2007,” Optimum Head Shape and Winding Angle for symmetric Composite
  Pressure Vessels Based on A Multi-Level Strategy”, Sixth International Conference on Composite Science
  and Technology, ICCST/6 Durban, South Africa.
  16-A. Vafaeesefat, A. Khani, 2006,” Head shape Analysis of composite pressure vessels”, CD-Rom Proceedings
  of the ISME 2006 Conference, Esfehan University, Esfehan, Iran
  17-A. Vafaeesefat, A. Khani, 2006,” Minimum Weight Optimization of Composite Isotensoid High Pressure
  Vessels”, CD-Rom Proceedings of the ISME 2006 Conference, Esfehan University, Esfehan, Iran
  18-A. Vafaeesefat, 2005,”Selection of Working Conditions for Creep Feed Grinding of Nickel-Based
  Superalloys”, The 10th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications &
  Practice, IJIE2005, Clearwater Beach, Florida, USA
  19-A. Vafaeesefat, A. Farhang, 2005,”Selection of Working Conditions for Creep Feed Grinding of NickelBased Superalloys”, CD-Rom Proceedings of the Tehran International Congress on Manufacturing
  Engineering TICME2005,Tehran, Iran.
  20-A. Vafaeesefat, 2005,”Five-axis Machining of Free-Form Surfaces Constructed by Dual Kriging”, CD-Rom
  Proceedings of the ISME 2005 Conference, Esfehan University, Esfehan, Iran
  21-A. Vafaeesefat, 2004,”Tool Path Generation for Free-Form Surfaces Defined by Dual Kriging”, CD-Rom
  Proceedings of the ISME 2004 Conferece, No. 170028, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
  22-A. Vafaeesefat, 2002,”Automatic CMM Inspection Planning System”, CD-Rom Proceedings of the IJIE 2002
  Conferece, Busan National University, Busan, Korea.
  23-A. Vafaeesefat, 2002,”Computer-Aided CMM Inspection Planning”, Proceedings of the ISME 2002, KhajehNasir University, Tehran, Iran, Vol. 4.
  24-A. Vafaeesefat, 2001,”A Survey on Reverse Engineering of Complex Parts”, Proceedings of the ISME 2001,
  Guilan University, Rasht, Iran, Vol. 4, pp. 643-649.
  25-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1998,"Accessibily Analysis in 5-axis Machining of Sculptured
  Surfaces", Proceedings of the 1998 IEEE, International Conference of Robotics and Automation, Leuven,
  Belgium, pp. 2464-2469.
  26-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1998,"Tool Path Generation for Arbitrarily Pockets Defined by
  Sculptured Surfaces", Proceedings of CSME Forum, Pyerson Polytechnique University, Toronto, Vol.4, pp.
  96-101.
  27-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1999,"Data Reduction for Reverse Engineering of Free Form
  Surfaces", CD-Rom Proceedings of the ASME Design Conferences-Computers & Information in
  Engineering (CIE), paper #9132, Sept., 12-15, Las Vegas., Nevada.
  28-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 2000, "Automated Accessibility Analysis and Measurement Clustering
  for CMMs ", NAMRC 2000, University of Kentuky, Lexington, Kentucky.
  29-A. Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1998,"Rough Machining for Multi-Sculptured Surfaces", Proceedings
  CSME Forum, Pyerson Polytechnique University, Toronto, Vol.4, pp. 90-95.
  30-J.R.R. Mayer, Y. A. Mir, M. Balazinski, F. Trochu, and A. Vafaeesefat, 1995, "Modeling of Sculptured
  Surface Form Touch Probe Measurements", A Global Prospective; Concurrent Engineering (CE95)
  Conference, Mclean, Virginia.
  31-A.Vafaeesefat and H. A. ElMaraghy, 1998,"Smooth Sculptured Surface Fitting Using Dual Kriging for
  Reverse Engineering", Proceedings of the 31st CIRP International Seminar on Manufacturing Systems,
  Berkeley, California, USA, pp. 46-51.
  32-A. Vafaeesefat, 1999, “Survey on Data reduction Algorithms”, Report available in the Intelligent
  Manufacturing Systems Center (IMS), University of Windsor, Ontario, Canada.
  مجلات علمی ترویجی
  -1محمد توکلی دخرآبادی، عباس وفایی صفت، محمدسعید سیف، " ،0931محاسبه مشخصه های هیدرودینامیكی بدنه
  شناور تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر
  "، فصلنامه علوم و فناوری دریا، دوره ،79شماره ،79صفحه 93-71
  -2مهراب شیرزادیان، عباس وفایی صفت، علی قمریان، " 0931فروریزش محوری پوسته های مخروطی با درپوش کروی تحت
  بار گذاری محوری
  "، فصلنامه پژوهشی علوم و فنون هوافضا، سال ششم، شماره بیستم،ص 11-1
  -3
  محمدصالح شیخ محمد می آبادی، عباس وفایی صفت، " ،0930بهینه سازی فرایند قالبگیری تزریق پلاستیك با بكارگیری
  ابزارشبكه عصبی در الگوریتم ژنتیك
  "، پذیرفته شده در فن آوری ساخت و تولید
  6
  -4وحید ریختهگر نظامی، بهروز زارع، عباس وفایی صفت، ،0931مطالعه بر روی شكل دهی ورقه ای با استفاده از فرآیند
  شكلدهی چند نقطهای، فصلنامه فرایندهای نوین ساخت و تولید، سال اول، شماره ،9ص .73-70
  -5مسعود گودرزی، عباس وفایی صفت، " ،0913بهینه سازی ورق اولیه در فرآیند کشش عمیق"، فن آوری ساخت و تولید،
  سال اول، شماره ،7ص .03-01
  -6عباس وفائی صفت ، سینا توکلی ،0911الگوریتم پیچش الیاف برای مخازن تحت فشار کامپوزیتی، فن آوری ساخت و
  تولید، ش ،0ص .11-91
  -7سیروس آقانجفی، عباس وفائی صفت، جعفر بابا زاده اسبق، مجتبی شأنی، "0919آشنائی تولید الیاف شیشه" مجله علمی
  ترویجی مهندسی مكانیك، سال ،09ش ،73ص 79-13
  -8عباس وفائی صفت، سیروس آقا نجفی، مجتبی شانی،" ،0919الگوریتم های طراحی اتوماتیك مدولار فیكسچر به کمك
  کامپیوتر
  "، مجله علمی ترویجی مهندسی مكانیك، سال ،09ش ،31ص 99-37
  -1عباس وفائی صفت، تورج زینالیان، "0919مدلسازی و آنالیز فرم دهی ورقهای فلزی به روش چند نقطه ای"، مجله
  قالبسازان، شماره ،13ص .73-71
  -11 حمید بهزادیان نیا، عباس وفائی صفت، سید کاظم سعیدی نژاد، " ،0917سایش کاربیدهای پوشش دار و بدون
  پوشش در تراشكاری فولاد ) "AISI1045 (CK-45مجله مهندسان مكانیك ایران، شماره ،10ص ..79-71
  -11
  مهندسان مكانیك ایران، شماره ،07ص .79-77
  عباس وفائی صفت،0917 "،منابع انحراف ابعادی در ورقهای فلزی شكل داده شده و نحوه اندازه گیری آنها"، مجله
  کنفرانس های معتبر علمی
  -1علی شریف دینی، عباس وفائی صفت، " ،0939بررسی عوامل موثر در انحراف حفاری مكانیزه شفت های عمیق به روش
  تكنیك سلسله مراتبی
  " اولین کنفرانس ملی علوم مهنسی، ایده های نو، موسسه عالی آیندگان، تنكابن، اردیبهشت .0939
  -2محمد رضا سلیمانی یزدی ، عباس وفایی صفت ، اکبر سراداران، " ،0939بالانس خطوط ساده تولید و ارائه مدلی
  بهینهبرای خط مونتاژ شرکت تراکتور سازی ارومیه به روش
  "، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مكانیك
  و مكاترونیك
  -3مهراب شیرزادیان گیلان ، عباس وفایی صفت ، مجتبی قمری زاده، " ،0930مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی فروریزش
  پوسته های مخروطی با درپوش کروی تحت بارگذاری محوری
  " هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مكانیك
  -4بهنام جوادیفر ، سیروس آقانجفی ، محمد نجفی ، عباس وفایی صفت،" ،0931بررسی روش جدید التراسونیك فاز آرای
  جهت بازرسی سرجوش های اتصالات الكتروفیوژن دار لوله های پلی اتیلن( )
  PEشبكه توزیع گاز شهری"، دومین همایش
  بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز .
  -5مهدی جهانگیری ، علیرضا نداف اسكویی ، عباس وفایی صفت ، ،0931بهینه سازی سازه کامپوزیتی، همایش ملی سازه،
  راه، معماری.
  -6محمد هاشم توکلی دخرآبادی ، عباس وفایی صفت ، محمد سعید سیف ، " ،0931محاسبه مشخصه های هیدرودینامیكی
  بدنه شناور حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر
  "، سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران.
  -7محمدرضا سالارکیا، عباس وفایی صفت، " ،0931تحلیل و طراحی ارابه فرود جایروپلن ،" ELA-07یازدهمین کنفرانس
  انجمن هوافضای ایران، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری اسفند ماه 0931
  -8سید محمد روحانی، عباس وفایی صفت ، مسعود اسم خانی، " ،0931طراحی قطعه انحنا دار دماغه کامپوزیتی لكوموتیو و
  بهینه سازی لایه های آن با الگوریتم ژنتیك
  "، اولین همایش ملی شبیه سازی سیستم های مكانیكی اهواز، دانشگاه آزاد
  اسلامی واحد اهواز، اسفند 0931
  -1مهدی جهانگیری، علیرضا نداف اسكویی، عباس وفایی صفت، " ،0931بررسی روشهای بهینهسازی و بهینهسازی یك بال
  هواپیما
  "، اولین همایش منطقه ای مهندسی مكانیك میاندوآب، دانشگاه جامع علمی کاربردی میاندوآب، اسفند 0931
  -11حسین طباطبایی ،عباس وفائی صفت، ،0913 بهینهسازی تعداد و اندازه مقاطع تقویت کنندههای یك پوسته نازك
  انحناءدار، دهمین کنفرانس انجمن هوا و فضای ایران ،Aero2011دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  7
  -11
  شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایز ثابت بر اساس روش سویتسكی، نوزدهمین
  همایش سالانه مهندسی مكانیك ایران، -
  ISME2011دانشگاه بیرجند
  -12 وحید ریخته گر نظامی، عباس وفایی صفت، بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند شكل دهی کششی ورق توسط قالب
  محمد توکلی دخرآبادی، عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف، ،0931مقایسه مقاومت هیدرودینامیكی بدنه
  چند نقطه ای
  " نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مكانیك ایران، ، ISME2011دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، 71
  لغایت 77اردیبهشت .0931
  -13 شهاب غلامی -محمدرضا الهامی -عباس وفایی صفت ، ،0913آنالیز دینامیكی موتور استرلینگ دوسیلندر خورجینی
  خورشیدی نوع ، αنخستین همایش منطقهای مهندسی مكانیك ، RCME2011دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
  -14 شهاب غلامی -عباس علی ابادی -عباس وفایی صفت، 0913کاهش دامنه نیروها و گشتاورهای منتقل شده به دیش
  استرلینگدر موتور استرلینگ خورشیدی نوع αبا استفاده از الگوریتم ژنتیك، نخستین همایش منطقه ای مهندسی
  مكانیك ،
  RCME2011دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
  -15 محمد توکلی دخرآبادی، عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف، ،0913کاهش مقاومت هیدرودینامیكی بدنه
  شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایز، اولین همایش ملی شناورهای تندرو، دانشگاه
  پلی تكنیك ایران.
  -16 محمد توکلی دخرآبادی، عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف، اصغر مهریزی، ،0913محاسبه مقاومت
  هیدرودینامیكی بدنه شناور تندرو در حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر براساسروشسویتسكی، اولین همایش ملی
  هیدرودینامیك کاربردی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
  -17اصغر مهریزی، عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف، حمید کاظمی،0913
  " ،بهینه سازی چندگانه شناورهای تندرو
  حالت پروازی در آبهای آرام"، دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران ، زیباکنار.
  -18 عباس وفایی صفت، اصغر مهریزی، سید اسماعیل حسینی، " ،0919بهینه سازی بار بحرانی یك پوسته استوانه ای
  تقویت شده تحت فشار خارجی با استفاده از الگوریتم ژنتیك"، ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مكانیك
  -11 مرتضی مرسلی، عباس وفائی صفت ، 0913شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ورق چند لایه ای و مقایسه آن با
  نتایج تجربی، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- دانشگاه تبریز.
  -21 حسین طباطبایی ، عباس وفایی صفت، ،0913 " ارائه الگوریتم جدید جهت بهینهسازی توپولوژی سازه به روش
  تكاملی، هیجدهمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك ایران، ،ISME2010دانشگاه صنعتی شریف.
  -21 عباس وفایی صفت، محمد سعید سیف، اصغر مهریزی، ،مرتضی قصاب زاده، ،0913بهینه سازی پارامترهای موثر در
  عملكرد شناورهای تندرو حالت پروازی برای دستیابی به حداکثر سرعت"، هیجدهمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی
  مكانیك ایران، ،
  ISME2010دانشگاه صنعتی شریف.
  -22 عباس وفایی صفت، محمد علی طبسی مفرد، ،0913 " بهینه سازی توپولوژی سازه مكانیكی با استفاده از روش
  سیمپ و رفع ناپایداری چكربورد با فیلتر کردن حساسیت ها"، هیجدهمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك
  ایران، ،ISME2010دانشگاه صنعتی شریف.
  -23عباس وفایی صفت، سید حسین طباطبایی ، ،0911
  " بهینه سازی اندازه ی اعضای سازه ی مشبك در آنتن
  ایستگاههای زمینی ماهواره"، نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  -24 عباس وفایی صفت، حامد توکلی، ،0911 " بهینه سازی مرحله ای مخزن کامپوزیتی تحت فشار با لاینر فلزی"،
  نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  -25 مسعود گودرزی، عباس وفایی صفت، ،0911 " بهینه سازی ورق اولیه در فرآیند کشش عمیق"، دهمین کنفرانس
  مهندسی ساخت و تولید ایران، ، ICME 2010دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
  -26 وحید ریخته گر نظامی، عباس وفایی صفت، ،0911 " بهبود عیوب فرم دهی ورق فلزی در فرآیند شكل دهی چند
  نقطه ای ورقهای فلزی"، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ، ICME 2010دانشگاه صنعتی نوشیروانی
  بابل.

  8
  -27سید علی گله داری، عباس وفایی صفت، داوود آرزومندی، مهدی شهابی ، ،1388 " استفاده از الگوریتم ژ نتیك
  بمنظور بهینه سازی ضخامت لایه های صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با استفاده از نرم افزار ABAQUSو
  ،MATLABهفدهمین کنفرانس سالانه(بینالمللی) مهندسی مكانیك ،ISME2009ایران،تهران،دانشگاه تهران.
  -28مهدی شهابی، عباس وفایی صفت، علی احمدی جبلی، امین امانی، " ،0911بهینه سازی وزن قاب دوچرخه کامپوزیتی
  به کمك الگوریتم ژنتیك
  ،" هفدهمین کنفرانس سالانه(بینالمللی) مهندسی مكانیك ،ISME2009ایران،تهران،دانشگاه
  تهران.
  -21حمید کمانی، مهدی جعفریان، فرامرز جوانرودی، عباس وفائی صفت، سیروس آقانجفی، " تاثیر تغییر شكل شدید
  مس خالص بر اندازه دانه بندی در قالب پرس با راهگاه زاویه دار برابر ) ،" (ECAPنهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران.
  دانشگاه بیرجند.
  -31مهدی جعفریان، غلامحسین دهقان، عباس وفائی صفت، " ،0919بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینكاری وایرکات بر
  صافی سطح و سرعت ماشینكاری تنگستن کارباید
  "، نهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران. دانشگاه بیرجند.
  -31عباس وفائی صفت، مسعود فدا ، " ،0919بررسی فرایند اندازه گیری و بازرسی قطعات به کمك برنامه نویسی off-line
  برای ماشین اندازه گیری مختصات ،"CMMنهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران. دانشگاه بیرجند.
  -32سینا توکلی، عباس وفائی صفت، " ،0919ارائه الگوریتمی برای پیچش الیاف مخازن کامپوزیتی"، نهمین کنفرانس
  ساخت و تولید ایران. دانشگاه بیرجند.
  -33عباس وفائی صفت، مرتضی خان احمد لو ، " ،0919تحلیل و بررسی شكل دهی فلانج کششی ورق فولاد زنگ نزن
  ،
  "911نهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران. دانشگاه بیرجند.
  -34عباس وفائی صفت، محمد تفضلی هرندی ، " ،0919تحلیل و آنالیز مخزن CNGکامپوزیتی با آستر غیر فلزی تحت
  ضربه با سرعت پائین
  "، شانزدهمین کنفرانس (بین المللی) مهندسی مكانیك ایران" کرمان دانشگاه شهید باهنر
  -35عباس وفائی صفت، تورج زینالیان، " ،0919شبیه سازی فرم دهی ورق فلزی به روش قالب چند نقطه ای"، شانزدهمین
  کنفرانس (بین المللی) مهندسی مكانیك ایران
  " کرمان دانشگاه شهید باهنر.
  -36عباس وفائی صفت، تورج زینالیان، " ،0913فرم دهی ورق فلزی به روش قالب چند نقطه ای"، کنفرانس ملی مهندسی
  ساخت وتولید، اصقهان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
  -37عباس وفائی صفت، محسن لطفی ، ،0913طراحی اتوماتیك موقعیت دهی قطعه در فیكسچرهای مدولار"، کنفرانس ملی
  مهندسی ساخت وتولید، اصقهان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
  -38عباس وفائی صفت، سیامك محمدی، ،0913انتخاب ابزار با درصددرگیری بهینه در عملیات فرزکاری یك
  ،
  "Pocketکنفرانس ملی مهندسی ساخت وتولید، اصقهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
  -31عباس وفایی صفت، حمید بهزادیان نیا، "،0913بررسی تاثیر مایع روانكار در میزان سایش ابزار و کیفت سطح در
  ماشینكاری فولاد ،
  "AISI1045دومین کنگره بینالمللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران، آذرماه
  0913تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران.
  -41محمد جواد منظوری ، عباس وفایی صفت، "،0913طراحی قالبهای انعطاف پذیر اکسترودرپلیمر"، دومین کنگره بین-
  المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران، آذرماه 0913تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران.
  -41عباس وفایی صفت، نریمان کیوانی، ،0917 " بهینه سازی تكیه گاهها در مخازن سیار CNGتوسط الگوریتم ژنتیك"،
  اولین همایش منطقه ای مهندسی مكانیك، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر مجلسی، اصفهان.
  -42عباس وفایی صفت، نریمان کیوانی، " ،0917بهینه سازی مخازن سیار CNGبراساس استاندارد ،"ISO15501اولین
  همایش منطقه ای مهندسی مكانیك، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر مجلسی، اصفهان.
  -43عباس وفایی صفت، نریمان کیوانی، " ،0917بررسی روشهای انتقال انرژی گاز طبیعی"، اولین همایش منطقه ای
  مهندسی مكانیك، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر مجلسی، اصفهان.

  9
  -44یاسین حسینخانی، جواد اکبری، عباس وفائی صفت، " 0911بهینه سازی موقعیت ابزار در ماشینكاری پنج محوره با
  معرفی روش کمینه سازی مساحت منحنی تداخل
  "، کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت
  مدرس، تهران
  -45محمدرضا موحدی، عباس وفائی صفت، امیر عباسی گروسی، " 0911بهینه سازی در ماشینكاری سطوح بسته 7/7
  بعدی
  "، کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  -46عباس وفائی صفت، محمد علی بهزادپور، " ،0919تعیین پارامترهای طراحی در دستگاه اندازه گیری مختصات قابل حمل
  بر اساس دقت نهایی دستگاه
  "، کنفرانس بین المللی مهندسی مكانیك، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
  -47عباس وفائی صفت، سیدمهران مصطفوی، " ،0919بهینه سازی طراحی یك جعبه دنده کاهنده به روش جداسازی"،
  کنفرانس بین المللی مهندسی مكانیك، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
  -48عباس وفائی صفت، فرشید مهدوی،" ،0917پیش بینی میزان سایش در قالبهای اکسترود آلومینیوم"، کنفرانس مهندسی
  ساخت و تولید ایران، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران.
  -41عباس وفائی صفت، " ،0917بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات برپیشرفت صنعت خودرو"،لوح فشرده مجموعه مقالات
  همایش بین المللی چالشهای صنعت خودرو ایران، تهران، ایران.
  -51عباس وفایی صفت، محمد رضا آقانژاد، " ،0917تحلیل اثر لقی قالب بر سطوح برش در قالب های برشی"، لوح فشرده
  مجموعه مقالات چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ایران.
  -51عباس وفایی صفت، همت ویسی، سیروس آقاجانپور، " ،0910کنترل پروژهای عمرانی با نگرش خاص به برنامه ریزی به
  عنوان یك ابزار تحقیق
  "، مجموعه مقالات کنفرانس روشهای تحقیق، تهران، ایران.
  -22عباس وفایی صفت، همت ویسی، سیروس آقاجانپور،" ،0910یك روش حل مسئله به عنوان یك روش تحقیق در فنی و
  مهندسی
  "، مجموعه مقالات کنفرانس روشهای تحقیق، تهران، ایران