منو های مرتبط


 
 
تخلفات امتحانات ترم 14002 دانشجويان حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در سايت مي توانند اعتراضات خود را به کميته انضباطي اعلام نمايند.

در جلسه روز پنجشنبه مورخ 30/04/1401 آراي کميته انضباطي تخلفات آموزشيترم 14002 دانشجويان کارداني -کارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا به شرحفايل پيوست مي باشد. ضمنا دانشجويان حداکثر ظرف مدت 10 ر ...

ادامه مطلب...