محمدحسین خانزاده

 • مدرک تحصیلی: دکتری برق-قدرت ازدانشگاه علم وصنعت
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • لیسانس مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علم ­و صنعت (1367).

  فوق­لیسانس مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علم و صنعت (1370).

  دکترای مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علم و صنعت - سمنان (1389)


 • 1- عضو هیأت علمی دانشگاه ایوانکی

  2- مدیر گروه کنترل و قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) به­مدتدو سال.

  3- معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) به­مدت دو سال.

  4- معاون هماهنگی امور شعب دانشگاه امام حسین (ع) به­مدت دو سال.

  5-معاون پژوهشی دانشکده و پژوهشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهجامع امام حسین (ع).

  6- مجری پروژه طراحی و ساخت سامانه پالس ولتاژ بالا.

  7- تدوین دانش فنی مولد شار فشرده  دوطبقه.

  8- نظارت بر پروژه­های طراحی و ساخت سامانه­های مختلف الکتریکی از قبیل انواعتسترهای الکتریکی، منابع             تغذیههواپیمایی، انواع شارژر و اینورتر و غیره.

  9- همکاری با سازمان استاندارد وابسته به معاونت لجستیک سپاه به عنوان مشاوربه مدت یک­سال.

  10- همکاری با مرکز ارزیابی و راهبردی طرح­های تحقیقاتی دفاعی و توسعه صنعتیوابسته به مؤسسه تحقیقات دفاعی به عنوان مشاور و عضو کمیته بومی­سازی سامانه رانشدریایی شناور موج به­مدت یک­سال.

  11- طراحی دوره دکتری کنترل. • ج) مقالات ارائه شده:

        * چاپ شده در مجلات:

  1. M. H. Khanzade, Y.Alinejad-Beromi, and A. Shoulaie, “Calculation of Turn Skipping Losses in Helical Flux Compression Generators" IEEE Trans. On Plasma Science, vol. 40, No. 2, pp. 505-510, Feb. 2012,

  2. M. H. Khanzade, Y.Alinejad-Beromi, and A. Shoulaie, " Calculation of Time-varying Equivalent Inductance and Resistance of Helical Flux Compression Generators Using 2-D Filamentary Method and Dynamic Matrix Concept in the Frequency Domain" Chinese Phys. B, vol. 19, no. 1, pp. 018601-1-6, 2010.

  3. Sajad Sadr, Mohammad Hosein Khanzade," Ship Electrical Propulsion System" J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(6)655-660, 2013.

  4. M. H. Khanzade, Y. Alinejad-Beromi, A. Shoulaie, “Accurate Modeling of the Eddy Current Effects in Helical Flux Compression Generators Using 2-Dimensional Filamentary Method in Frequency Domain” Int. Review on Modelling and Simulations, vol. 2, no. 4, pp. 433-437, 2009.

  5. S. M. Noori, H. Alami, M. H. Khanzade, “Design, Simulation, Prototyping And Replacing A Static Inverter On Aircraft” World of Sciences Journal, no. 14, pp. 112-121, 2013.

  6. A. Abbasi, M. H. Khanzade, “Analysis of Dual Resonant Solid State Tesla Transformer International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), no. 3, pp. 34563460, 2013.

  7.  M. soltani, M. H. Khanzade,  . A. Shoulaie, “Combined PWM Technique for Asymmetric Cascaded H- Bridge Multilevel Inverter” International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), Vol. 5, Iss.8, pp. 17-26, August 2015.

  8. M. soltani, M. H. Khanzade, “Comparison of Switching Methods for Asymmetric Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter” IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 2014.

  9. M. soltani, M. H. Khanzade,  . A. Shoulaie, “Modeling of multi-carrier switching for asymmetrical CHB inverter” Cumhuriyet Science Journal, Accepted for publish, 2015.

  10. S. Mohammadian, M. H. Khanzade, “Five-Level Current-Source Inverter for Grid-Connected or High-Power Three-Phase Wound-Field Synchronous Motor Drives” Engineering, Technology & Applied Science Research, Accepted for publish, 2016.

  11. R, Asad, M. H. Khanzade “Extracting Novel Relations Between Economic and Electrcal Variables in DC Elecric Power Systems” IEEE Transection on P0wer systems, Vol. 33, Issue 6, Nov 2018, pp. 5844-5853.

  [12] صدر، سجاد و خانزاده، محمدحسین، "مدل­سازی و شبیه­سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی" مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون دریایی، دوره 13، شماره 2، صص. 11-20، 1393.

   [13] حق­مرام، رضا شولائی، عباس و خانزاده، محمدحسین، "تحلیل عملکرد استاتیکی و دینامیکی             پرتاب­کننده‌های القایی خطی به­روش فیلامان جریان." مجله برق و کامپیوتر دانشگاه امام حسین (ع)، شماره صفر.

  [14] عباسی،  علی، خانزاده،  محمدحسین، "تحلیل و مقایسه دو ساختار متداول مبدل ولتاژ تسلای مبتنی بر اسپارک­گپ" مجله الکترومغناطیس کاربردی، شماره 1، صص. 49-56، زمستان 1392.

  [15] حسینی، سید محسن، خانزاده، محمدحسین، علی­نژاد برمی، یوسف، "افزایش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سامانه قدرت کشتی­های نظامی با استفاده از صافی ترکیبی" مجله پدافند الکترونیکی و سایبری، شماره 4، صص. 9-21، زمستان 92.

  [16] خانزاده، محمدحسین، "یک روش جدید مکان‌یابی PMU همراه با مشاهده‌پذیری بهبودیافته به‌منظور مدیریت انرژی الکتریکی در شرایط بحرانی" مجله علوم و فناوری­های پدافند غیرعامل، شماره 4 ، صص. 255-263، زمستان 92.

  [17]  عباسی،  علی و خانزاده،  محمدحسین، " تحلیل مبدل ولتاژ تسلای حالت جامد تشدید دوگانه" مجله الکترومغناطیس کاربردی، شماره 1، صص. 29-35، بهار 93.

  [18] خانزاده، محمدحسین،" كنترل غیر­متمركز انرژی الكتریكی نواحی حساس به عنوان میكروگرید جزیره­ای مبتنی­بر اینورتر بدون تغییر فركانس" مجله علوم و فناوری‌های نوین، دوره 6، شماره 2، صص. 105-117، تابستان 94.

  [19] خانزاده، محمدحسین، علی‌نژاد برمی، یوسف، شولایی، عباس. " ارزیابی نظری و آزمایشگاهی اندوکتانس و مقاومت معادل مولدهای شارفشرده مارپیچی و وابستگی آن­ها به فرکانس با استفاده از روش فیلامانی دوبعدی" مجله الکترومغناطیس کاربردی، دوره 2، شماره 3، صص. 1-10، پاییز 93.

  [20] خانزاده، محمدحسین، نباتی راد، محمدرضا و اشرفی، علیرضا، "ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش" مجله علوم و فناوری‌های نوین، دوره 6، شماره 4، صص. 245-253، زمستان94.

  [21] خانزاده، محمدحسین و حسینی، سیدمحسن، "طراحی و شبیه­سازی مبدل DC/DC  جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی" مجله علوم و فناوری‌های نوین، سال هفتم، شماره 4، صص. 351-364، زمستان95.

  [22] خانزاده، محمدحسین و نباتی راد، محمدرضا، "تأمین انرژی نواحی حساس به عنوان ریزشبکه مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سامانه قدرت" مجله علوم و فناوری‌های نوین، سال هشتم، شماره 2، صص. 85-95، تابستان 96.

  [23] سپه­وند، مرتضی، ناصری، علی، رییس دانایی، میثم و محمدحسین خانزاده، " ارائه الگوریتم ردگیری هدف در شبکه­های حسگر بی­سیم با رعایت بهینگی مصرف توان با استفاده از کوانتیزاسیون مشاهدات" مجله پدافند الکترونیکی و سایبری، دوره 6، شماره 2، زمستان 97، صص.109-121.

   

   

       * ارائه شده در کنفرانس­ها:

  1. R. Haghmaram, A. Shoulaie, M. H. Khanzade "Parallel connection of Traveling Wave Tubular Linear Induction Motors" in Proc. 3th Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Turkey, 2006, pp. 192-199.

  2. M. H. Khanzade, A. Shoulaie, and Y. Alinejad-Beromi, “Calculation of Equivalent Initial Inductance and Resistance of the Helical Flux Compression Generators Using 2-D Filamentary Method” in Proc. 16th Iranian Conf. on Electrical Engineering, Iran, 2008.

  3. M. H. Khanzade, Y. Alinejad-Beromi, and A. Shoulaie, "Calculation of Time-varying Equivalent Inductance and Resistance of Helical Flux Compression Generators Using 2-D Filamentary Method and Dynamic Matrix Concept" in Proc. 43st Int. Universities Power Engineering Conf.(UPEC 2008), Italy.

  4. M. H. Khanzade, A. Shoulaie, and Y. Alinejad-Beromi, "Calculation of Equivalent Self and Mutual Inductances and Resistances of Dynamic Transformer Using a Two-Dimensional Filamentary Method" in Proc. 12th Int. Conf. on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics,(Megagauss XII,2008 ) Russia.

  5. M. H. Khanzade, Y. Alinejad-Beromi, and A. Shoulaie, "Calculation of Equivalent Coupling Coefficient of Dynamic Transformers Using 2-Dimensional Filamentary Method" in Proc. Int. Conf. on Electrical Energy and Industrial Electronic Systems (EEIES 2009), Malaysia

  6. M. H. Khanzade, Y. Alinejad-Beromi, and A. Shoulaie, " Solution of the State Equations of a Helical Flux Compression Generator Using Dynamic Matrix Concept" in Proc. 1st Power Electronics and Drives Systems and Technologies Conference,(PEDSTC 2010), Iran.

   S. Mohammadian, M. H. Khanzade, S. Castellan, A. Tessarolo, “LCI-fed Wound-Field Synchronous Motors: A Technology Status Reviewand New Development Trends ”AEIT Annual Conference 2014, Trieste, Italy, 18-19 Sept. 2014.

   [8] رحیمی، محمد، محزون، محمدرضا، خانزاده، محمدحسین، رحیمی، الهام "محاسبه غیر فعال زوایای حرکت پرنده در فضای سه­بعدی با تحلیل بردارهای شار نوری تصویری" هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران،  دانشگاه صنعتی شریف،  16 تا 18 اسفند 90.

   [9] زارعی، مجید، محزون، محمدرضا، خانزاده، محمدحسین "ارایه یک الگوریتم سریع تطبیق الگو مبتنی بر ضرایب کرولیشن و تغییرناپذیر نسبت به مقیاس و چرخش" پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 20 و 21 دی­ماه 1390.

   [10] سجاد صدر، محمدحسین خانزاده، "کاربرد تکنولوژی HTS در سیستم رانش شناورهای الکتریکی" اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، 4و 5 بهمن 1391.

   [11] سجاد صدر، محمدحسین خانزاده، "محرکه‌های الکتریکی، چشم­انداز آینده سیستمهای رانش شناورهای نظامی" اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، 4و 5 بهمن 1391.

   [12] یوسف علی نژاد برمی، سید محسن حسینی، محمد حسین خانزاده، مهدی اخباری، "طراحی فیلتر هیبرید با پارامترهای پسیو بهینه در سیستم قدرت كشتی" نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق، دانشگاه فردوسی مشهد،25 و 26 بهمن 1391.

   [13] جلال دیدری، حبیباله اعلمی، محمدحسین خانزاده، "بهینهسازی مصرف انرژی پمپهای سانتریفوژ در فرآیندهای صنعتی"سومین کنفرانس بین­المللی اتوماسیون صنعتی،  پژوهشگاه صنعت نفت، 3و 4 بهمن ماه 1391.

   [14] نوری، سیدمهدی، اعلمی، حبیب‌الله، خانزاده، محمدحسین، مظاهری محمدصادق، "طراحی، شبیه سازی، ساخت و جایگزینی اینورتر استاتیکی در هواپیما" بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(PSC)، 11-13 آبان 92.

   [15] زارعی، مجید، محزون، محمدرضا، خانزاده، محمدحسین، " بهینه­سازی الگوریتم تطبیق تغییرناپذیر نسبت به مقیاس و زاویه"

   [16] طالب‌پور، محسن، خانزاده، محمدحسین، حقیری، عبدالعلی، "مطالعه رفتار، طراحی و ساخت سرعت­سنج دماثابت (CTA)  تمام­اتوماتیک جهت اندازه­گیری سرعت­های لحظه­ای در آزمایش­های تونل باد" سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران، 13 اسفند 92.

   [17] صدر، سجاد، خانزاده، محمدحسین، "بررسی انواع موتورهای الکتریکی مورد استفاده در سیستم رانش شناورها" اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، خرمشهر،  8-9 بهمن 93.

   [18]  صدر، سجاد، خانزاده، محمدحسین،"شرح و بررسی عملکرد کشتی الکتریکی"  اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، خرمشهر، 8-9 بهمن 93.

   [19] حسینی، سیدمحسن، خانزاده، محمدحسین، "طراحی و شبیه­سازی مبدل تغذیه با ساختار جدید در سامانه فریب رادار جنگنده­ها" ششمین کنفرانس ملی جنک الکترونیک ایران، تهران، 16-17 مهر 92.

  [20] عبیری جهرمی، علی، خانزاده، محمدحسین، میرزایی، احمد، "طراحی بهینه موتور القایی معکوس­گرد به منظور استفاده در سامانه رانش زیردریایی­ها" کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، تهران، 19 شهریور 94.

  [21] سلطانی، محمد، خانزاده، محمدحسین، "روش ترکیب PWM برای اینورتر چند سطحی سری نامتقارن در فرکانس کلیدزنی 400 هرتز" نخستین کنفرانس بین­المللی مهندسی برق و کامپیوتر، 11 شهریور 94.

  [22] رضازاده، مهران، خانزاده، محمدحسین، " طراحی کنترل کننده فازی برای تنظیم زاویه پره توربین در سیستم ترکیبی بادی و فتوولتاییک جهت تامین توان الکتریکی بهینه سیستم قدرت" نخستین کنفرانس بین­المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر (ICEECS 2015)، 11 شهریور 94.

  [23] رضازاده، میلاد، خانزاده، محمدحسین، "طراحی و شبیه سازی سیستم ترکیبی بادی و خورشیدی جهت تامین بیشینه انرژی الکتریکی در سیستم توزیع براساس الگوریتم ژنتیک" نخستین کنفرانس بین­المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر (ICEECS 2015)، 11 شهریور 94.

  [24] رحیمی، قاسم، خانزاده، محمدحسین، خادم‌کلان، حسن، رحیمی عباس و یوسفیان، محسن، "شبیه‌سازی بار تطبیق موجبری توان بالا جهت جذب تشعشعات مایکروویوی" کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، تهران، 12 خرداد 95.

  [25] رحیمی، قاسم، حق‌مرام، رضا، خانزاده، محمدحسین، "کاربرد شبکه عصبی NNFFBP در تولید منابع الکترومغناطیس" کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، تهران، 12 خرداد 95.

  [26]  نوازنی، ناصر، خانزاده، محمدحسین، "جایابی بهینه تولید پراکنده در سیستم قدرت به‌منظور کاهش تلفات توان اکتیو توسط الگوریتم کرم شب‌تاب" اولین همایش بین‌المللی نوآوری در مهندسی برق و مهندسی رایانه، کیش، آذر 94.

  [27] محلوجی، محمدحسین، خانزاده، محمدحسین، "مدل‌سازی و کنترل سیستم تغذیه هیبریدی         فوتوولتایی-باتری به‌منظور استفاده در یک هواپیمای بدون سرنشین" اولین کنفرانس بین‌المللی چشم‌اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، 19 شهریور 95.

  [28] ملکی، وحید و خانزاده، محمدحسین، "بررسی عملکرد مولد پالس جبران­سازی شده (کامپالسیتور) در به حرکت در آوردن پرتابگر ریلی" کنفرانس بین­المللی چشم­انداز 2020 و پیشرفت­های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1395.

  [29] ملکی، وحید و خانزاده، محمدحسین، "مدل­سازی و شبیه­سازی کامپالسیتور هسته آهنی و جبران­سازی غیرفعال برای برای به حرکت درآوردن ریلگان و معرفی ساختاری جدید برای بهبود عملکرد آن" سومین کنگره بین­المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، مهرماه 95.

  [30] ملکی، وحید و خانزاده، محمدحسین، "ارایه روشی جدید برای مدل­سازی و شبیه­سازی کامپالسیتور غیرفعال هسته هوایی با چهار فاز" کنفرانس بین­المللی نوآوری درعلوم و تکنولوژی، بارسلون، اسپانیا، 14 اکتبر 2016.

  [31] عدالتی، ایوب، براتپور وزوانی، ایمان و خانزاده، محمدحسین، "کنترل سرعت بدون حسگر موتور سنکرون آهنربای داﺋﻢ  (PMSM) مبتنی بر سیستم تطبیقی مدل مرجع" سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران. 1395.

  [32] درویشی، مسلم، فهیمی، حسین و خانزاده، محمدحسین خانزاده، " نتایج شبیه­سازی یک کویل­گان القایی" اولین همایش بین­المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404.

  33-  مدیریت پروژه تدوین کتبآموزشی برای دوره های عالی رسته­ای (هفت کتاب).

  34-  تدوین دورهکاردانی علمی-کاربردی تأسیسات نظامی.

  35-  تدوین دستور کار آزمایشگاه مبانی مهندسیبرق دانشگاه امام حسین (ع).

  36- تدوین دستور کار آزمایشگاه مدار دانشگاهکیش.