علی عیسی پور

 • مدرک تحصیلی: دكتری كنترل و ابزار دقیق از دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  1.           لیسانس مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

             فوق لیسانس كنترل و ابزاردقیق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی                                   

                دكتری كنترل و ابزار دقیقاز دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات                                                                                         

  1. عضو كمیته تخصصی كنترل موسسه

   The International Associationof Science and Technology for Development (IASTED-Canada)

   عضو هیات علمی دانشگاهآزاد اسلامی واحد جنوب از سال 1375 تا 1386

                           تدریس دروس فوق لیسانس و دکتری دردانشگاه آزاد دماوند       

  - عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی • 1-                      ارائه بیش از 7 مقاله در كنفرانس هایبین المللی داخلی و خارجی

  a. چاپ مقاله((شناسایی بویلر نیروگاه بعثت بر اساس منطق فازی)) در دوازدهمین كنفرانس بینالمللی برق 1376

  12th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.97)

  b.چاپ مقاله (( طراحی كنترل كنندههای كلاسیك و مقاوم و ارائه یك سیمولاتور برای بویلر نیروگاه بعثت جهت استفاده بهصورت زمان واقعی)) در دوازدهمین كنفرانس بین المللی برق 1376

  12th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.97)

  c. چاپ مقاله(( شناسایی بویلر نیروگاه بعثت )) در ششمین كنفرانس مهندسی برق ایران 1377

  6th IranianConference on Electrical Engineering, 1998, Tehran- Iran(ICEE.98)

  d.چاپ مقاله

  Identificationof Continuous Systems via Markov Parameter Estimation and Residual Whitening

  در كنفرانس

   10th International Conference on System ModellingControl، Lodz 2001

  e. چاپ مقاله

  Improvement of IrreducibleContinuous Model via Markov Parameter Estimation by Residual Whitening

  در هفدهمین كنفرانس بین المللی برق 1381

  17th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.2002)

   

  f.  چاپ مقاله" بررسی، تجزیه و تحلیل محدودیت تولید در واحدهای بخار نیروگاه بعثت ناشی ازاشکالات خلاء و برج خنک کن" در بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق 1391

  g. چاپ مقاله" تعیین شاخص­های مرجع در واحدهای بخار نیروگاه شهید رجایی " در بیست ونهمین كنفرانس بین المللی برق 1393

  2-                      چاپ مقاله

  Frequency-Domain Stable State-Space System Identification

  در نشریه معتبر ISA

  Transaction of the Institute of  Measurementand Control, Vol 26, Num 4, 2004

  1.  تالیف كتاب كنترل صنعتی(IndustrialControl)
  2. ترجمه كتاب مرجع ابزار دقیق(InstrumentationReference Book)

  3. تالیف كتاب شناسایی سیستم

  4. تالیف کتاب ساخت داخل وپروژه های بهبود در بخش تولید