منو های مرتبطمقدمه: (اختیاری)
در راستای تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیتهای جمعی و خودجوش پژوهشی و مشاركت‌دهی دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی، انجمن ‌ علمی- دانشجویی آموزش عالی ایوانکی در سطح مؤسسه آموزش عالی ایوانکی تشكیل گردیده است. این انجمن از سوی دانشجویان این موسسه و با حمایت آن، تأسیس  شده است.
فصل اول: کلیات:
ماده 1- «انجمن علمی دانشجویی حسابداری مؤسسه آموزش عالی ایوانکی» نهادی است دانشجویی متشکل از اعضایی که در ماده 5 توضیح داده می شود.
توضیح: در این اساسنامه، هر جا لفظ «انجمن ............» یا «انجمن» به کار رفته است، منظور «انجمن علمی دانشجویی حسابداری مؤسسه آموزش عالی ایوانکی» می باشد و لفظ «مؤسسه» همان «مؤسسه آموزش عالی ایوانکی» است، مگر آن که توضیح دیگری آمده باشد.
ماده 2- این انجمن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و دستورالعملهای داخلی مؤسسه آموزش عالی ایوانکی و با رعایت آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی مصوب وزارت علوم فعالیت می کند.
ماده 3-اهداف انجمن:
1- ایجاد انگیزه وهدفمند كردن فعالیت های علمی گروه
2- ارتقای دانش تخصصی درمیان دانشجویان گروه
3- بسط فرهنگ كار گروهی در بین دانشجویان
4- اشاعه ی روحیه ی تحقیق وپژوهش درمنابع علمی
 5- معرفی وآشنایی باموقعیت های شغلی برای دانشجویان
6- افزایش ارتباط دانشجویان با موسسه
ماده 4-خط مشی و شرح وظایف انجمن:
الف: برگزاری همایش ها وكنفرانس های علمی دانشجویی
ب: تكثیر وتوزیع گزارشات ومقالات علمی
ج: انتشار فصل نامه هاوگاهنامه های علمی تخصصی گروه
د: برگزاری بازدیدها واردوهای علمی وفرهنگی وتفریحی
ح: برگزاری كلاسهای تقویتی مختلف جهت ارتقای بنیه ی علمی دانشجویان
خ: مناظره و نقد علمی
فصل دوم: عضویت در انجمن:
ماده 5-اعضای انجمن عبارتند از کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل رشته مدیریت- حسابداری در کلیه گرایشها و مقاطع تحصیلی که بدون محدودیت به عضویت کانون در می آیند و در چارچوب این اساسنامه به فعالیت می پردازند. حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت انجمن 15 نفر می باشد. ضمنا اساتید و کارکنان در صورت تمایل می توانند به عنوان عضو افتخاری با انجمن همکاری نمایند و انجمن را از نظرات و رهنمودهای خود بهره مند سازند.
توضیح: چنانچه عضو انجمن در چارچوب اساسنامه انجمن فعالیت نکند، با تصمیم شورای مدیریت انجمن (ماده 11 اساسنامه) عضویت وی لغو خواهد شد.
ماده 6-عضویت هر عضو در انجمن به معنای بهره مندی آن عضو از امکانات عمومی انجمن می باشد.
ماده 7-هر یک از اعضای انجمن مورد اشاره در ماده 5 با قبول مفاد اساسنامه و تکمیل فرم عضویت به عضویت کانون در خواهند آمد.
ماده 8-با نظر شورای فرهنگی دانشگاه در صورتی که تعداد اعضای انجمن کمتر از 15 گردد، انجمن منحل اعلام می شود.
فصل سوم: ارکان کانون:
ماده 9-ارکان کانون عبارتند از: شورای عمومی انجمن، شورای مدیریت انجمن، دبیر انجمن و واحدهای انجمن که تحت نظر شورای مدیریت انجمن فعالیت می نمایند.
ماده 10-شورای عمومی انجمن:
1-10 این شورا، شورایی است متشکل از اعضای انجمن که مطابق ماده 5 به عضویت انجمن در آمده اند.
2-10 هیأت رئیسه شورای عمومی انجمن، اعضای شورای مدیریت انجمن (ماده 11) می باشند.
3-10 شورای عمومی انجمن حداقل سالی یک بار به دعوت هیأت رئیسه تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 1-به درخواست یک سوم اعضای شورای عمومی انجمن یا به درخواست شورای مدیریت انجمن، جلسات فوق العاده شورای عمومی با دستور جلسه مشخص تشکیل می شود. جلسات شورای عمومی فوق العاده با حضور یک دوم اعضا رسمیت می یابد.
4-10 وظایف شورای عمومی انجمن در ماده 14 اساسنامه می آید.
تبصره 2-در صورت عدم رسمیت جلسات سالانه شورای عمومی، جلسه فوق العاده حداکثر دو هفته بعد تشکیل می گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمی است.
تبصره 3- تصویب تغییرات اساسنامه با رای دو سوم حاضرین امکان پذیر است و هر گونه اعمال تغییرات توسط شورای عمومی در اساسنامه تایید شده انجمن باید در چارچوب آیین نامه انجمنهای علمی دانشجویی صورت گیرد. در صورتی که مدیریت فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه انجمن را مغایر آیین نامه مذکور بداند، مکلف است نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به انجمن ارائه نماید.
تبصره 4-در صورت تشکیل شورای دبیران انجمنهای علمی، دبیر این شورا می تواند به عنوان ناظر در جلسات شورای عمومی انجمن شرکت نماید.
ماده 11-شورای مدیریت انجمن:
1-11 شورای مدیریت انجمن متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد که در انتخابات شورای عمومی انجمن از میان اعضای انجمن (مندرج در ماده 5) در صورت  دارا بودن شرایط ماده 19 آیین نامه انجمنهای علمی دانشجویی مصوب وزارت علوم به مدت یک سال مطابق اساسنامه انجمن انتخاب می شود.
2-11 در صورتی که تعداد دانشجویان رشته بنابر اعلام نظر مدیریت آموزشی کمتر از 500 نفر باشد، این شورا دارای 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد.
3-11 جلسات شورای مدیریت حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود و جلسات آن با حضور چهار عضو اصلی رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
4-11 چنانچه به هر دلیل یکی از اعضای شورای مدیریت از عضویت انصراف دهد و یا مطابق آیین نامه انضباطی عدم صلاحیت وی اثبات گردد، عضویت او در شورای مدیریت انجمن لغو و اولین عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
5-11 اداره جلسات شورای مدیریت به عهده دبیر شورا است که در اولین جلسه پس از انتخابات توسط اعضای اصلی انتخاب می گردد. دبیر شورای مدیریت، دبیر انجمن نیز می باشد.
6-11 بنا به ضرورت، شورای مدیریت با هماهنگی دبیر می تواند افرادی را برای حضور در جلسه دعوت نماید.
7-11 وظایف شورای مدیریت در ماده 15 اساسنامه می آید.
ماده 12-دبیر انجمن:
1-12 دبیر انجمن طبق بند (5-11) انتخاب می گردد و در صورت کناره گیری یا برکناری، یکی از اعضای شورای مدیریت تا تعیین دبیر جدید ایفای مسئولیت می کند. بررسی استعفای دبیر با رای گیری شورای مدیریت انجام می شود.
2-12 دبیر انجمن یا نماینده وی می تواند در جلسات شورای دبیران انجمنها شرکت نماید.
3-12 وظایف دبیر در ماده 16 اساسنامه می آید.
ماده 13-واحدهای انجمن:
1-13 واحدهای انجمن، گروههای فعال کاری هستند که بر حسب ضرورت تحت نظارت شورای مدیریت به صورت موقت یا دائمی تشکیل می گردند و در حوزه های آموزشی و پژوهشی، انتشار نشریه های انجمن، تدوین کلیت اساسنامه جهت تغییرات اصلاحی، ارزیابی وضعیت انجمن و... به منظور تحقق اهداف انجمن فعالیت می نمایند.
2-13 هر یک از واحدها با مسئولیت یکی از اعضای شورای مدیریت یا یکی از اعضای شورای عمومی به انتخاب شورای مدیریت و با نظارت یکی از اعضای آن اداره می گردد. تصمیم گیری برای تعیین مسئول واحدها در شورای مدیریت صورت می گیرد.
3-13 هر عضو انجمن می تواند به عنوان عضو فعال با هر یک از واحدهای انجمن همکاری نماید.
4-13 تشکیل واحدهای انجمن، انحلال و یا تمدید فعالیت های آنها، برنامه ها و دستورالعمل فعالیت واحدها در هر دوره با تصویب شورای مدیریت قابل اجرا می باشد.
5-13 مسئولین واحدها موظفند گزارش جامعی را به صورت مکتوب حداقل هر ماه یکبار به شورای مدیریت ارائه و به دبیر انجمن تحویل نمایند.
6-13 در دوره فعلی، واحدهای انجمن عبارتند از:
1.واحد مالی- اداری؛
2. واحد پژوهش و تحقیقات؛
3. واحد آموزشی و نشست ها؛
4. واحد ارتباطات؛
5. واحد نشریات.
 وظایف واحدهای انجمن در ماده 17 اساسنامه می آید.
فصل چهارم: شرح وظایف ارکان کانون:
ماده 14-وظایف شورای عمومی انجمن عبارتند از:
الف-تصویب آیین نامه های انجمن
ب-انتخاب شورای مدیریت انجمن به مدت یک سال
ج-تصویب برنامه های سالانه انجمن و بررسی وضعیت واحدها (به پیشنهاد شورای مدیریت)
د-تصویب تغییرات و اصلاحات پیشنهادشده توسط اعضای شورای مدیریت و یا یک سوم شورای عمومی در اساسنامه و آیین نامه های انجمن.
ه-تصمیم گیری در خصوص وضعیت اعضا مطابق آیین نامه انضباطی انجمن.
تبصره-کلیه امور انجام شده توسط شورای عمومی باید به اطلاع مدیریت فرهنگی برسد و تغییرات و انتخابات نیز باید مورد تایید آن مدیریت قرار گیرد.
ماده 15-وظایف شورای مدیریت انجمن عبارتند از:
الف-تنظیم تقویم فعالیتهای انجمن، تعیین بودجه سالانه پیشنهادی مطابق اهداف و خط مشی (مواد 3 و 4) و برنامه های مصوب انجمن و یافتن ساز و کارهای اجرایی برای تحقق آنها.
ب-تشکیل واحدهای انجمن مطابق مصوبات شورای عمومی و نظارت بر نحوه اجرای آنها.
ج-تدوین آیین نامه های ضروری و تغییر و اصلاح اساسنامه و آیین نامه بر حسب ضرورت و ارائه آن به شورای عمومی جهت تصویب.
د-ارائه گزارش فعالیتها به تشکلهای علمی دانشجویی سراسر کشور (زیر نظر وزارت علوم) به صورت منظم و اجرای مصوبات آن. 
ه-تدوین دستور کار و برنامه ریزی جلسات شورای عمومی،  برپایی و اداره جلسات و برگزاری انتخابات مربوطه طبق دستورالعملهای موجود.
و-تنظیم گزارش عملکرد سالیانه فعالیت ها و ارائه آن به شورای عمومی و مدیریت فرهنگی.
ز-نظارت و ارزیابی فعالیت های انجمن، وضعیت اعضای انجمن، عملکرد دبیر و بررسی تخلفات مطابق قوانین انضباطی انجمن.
ح-تصمیم گیری در مسائل جاری انجمن و بررسی و پیگیری پیشنهادهای ارائه شده از سوی اعضا و واحدهای انجمن.
ماده 16-وظایف دبیر انجمن عبارتند از:
الف-برنامه ریزی و هدایت کلیه امور محوله به دبیر شورای مدیریت از سوی گروه آموزشی و مدیریت فرهنگی دانشگاه.
ب-شرکت در جلسه شورای دبیران انجمنهای علمی دانشگاه و ارائه ی گزارش فعالیت های انجمن و پیگیری مصوبات این شورا.
ج-برپایی و اداره جلسات شورای مدیریت انجمن و ارائه گزارش از روند فعالیتهای دبیر به این شورا.
د-تنظیم صورت جلسات شوراهای انجمن و تدوین گزارش کار جهت ارائه به امور فرهنگی دانشگاه و مراجع دیگر دانشگاه و وزارت علوم بر حسب نیاز.
ه-پیگیری و اجرای مصوبات شورای مدیریت انجمن و کلیه امور ارجاعی از سوی گروه آموزشی و مدیریت فرهنگی دانشگاه.
و-برقراری ارتباط مستمر با نمایندگان واحدهای انجمن.
ز-مسئولیت کلیه امور قانونی، اداری و حقوقی انجمن.
تبصره-دبیر انجمن می تواند در صورت صلاحدید، هر کدام از وظایف مندرج در موردهای (ب) و (ه) را به یکی از اعضای شورای مدیریت تفویض کند.
ماده 17-وظایف واحدهای انجمن:
واحد مالی- اداری؛
1.تهیه برآورد هزینه مالی طرح‌ها و پی‌گیری تأمین آنها؛
2. تحویل و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن؛
3. ثبت رسید و تسویه حساب طرح‌های انجمن؛
4. جذب و ثبت‌نام دانشجویان و تهیه آرشیو از اطلاعات اعضای انجمن؛
5. رسیدگی به خرید لوازم مورد نیاز انجمن.
واحد آموزشی و نشست ها؛
1.پیگیری و برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- علمی؛
2.پیگیری بازدید‌های علمی از اماكن و اشخاص در رابطه با موضوعات آموزشی؛
3.برنامه‌ریزی برای فعالیتهای آموزشی ادواری و سالانه انجمن؛
4.همكاری با مسئولین آموزشی و پژوهشی مؤسسه در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی؛


واحد پژوهش و تحقیقات؛
1.جذب و دعوت به همكاری از دانشجویان نخبه؛
2.برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقی یا كمك به بخش تحقیقات مؤسسه؛
3.برقراری ارتباط مستمر با مراكز مرتبط علمی؛
4.برگزاری رقابت های پژوهشی میان دانشجویان؛
5.آرشیو تحقیقات دانشجویان و ارسال بعضی از تحقیقات به کمیته نشریات برای نشر.


واحد نشریات.
1.راه اندازی و مدیریت نشریه انجمن؛
2.راه اندازی و مدیریت سایت و بروز رسانی مطالب سایت (حداکثر در طول یک هفته).
واحد ارتباطات؛
1.ایجاد ارتباط نزدیک با سایر انجمن های علمی دانشگاهها و موسسات؛
2.توزیع و ارسال نشریه علمی؛
3.تبلیغات و اطلاع رسانی از فعالیت های انجمن علمی – دانشجویی؛
4.تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره و جلسات مجمع عمومی؛
5.تهیه و ارائه گزارش در هر ماه، هر ترم و هر سال از فعالیت های انجمن؛
6.پاسخگویی به مراجعات دانشجویی.
ماده 18-وظایف اعضای انجمن عبارتند از:
الف-پایبندی به اصول و مقررات، آیین نامه ها و کلیه مفاد اساسنامه انجمن.
ب-شرکت منظم و فعالانه در شورای عمومی انجمن و انتخابات شورای مدیریت.
ج-برقراری ارتباط مستمر با اعضای شورای مدیریت و درخواست گزارش عملکرد واحدها و همکاری با ایشان در خصوص اطلاع رسانی و ارائه خدمات لازم.
فصل پنجم: امور تشکیلاتی انجمن:
ماده 19-مهر، لوگو (آرم) و سربرگ انجمن:
الف-نشانهای مذکور، گویای فعالیتها و اهداف انجمن می باشد. مهر و اوراق و اسناد انجمن باید بلافاصله پس از برگزاری انتخابات انجمن و تعیین شورای مدیریت جدید از سوی دبیر قبلی به دبیر جدید طی صورتجلسه ای با حضور اعضای دوره جدید تحویل داده شود.
ب-طرحهای مهر، آرم و سربرگ انجمن و هرگونه تغییرات اصلاحی در آنها پس از تایید مدیر گروه آموزشی باید به تایید رسمی مدیریت فرهنگی دانشگاه برسد.
ج-هرگونه مکاتبه و گزارش رسمی و کتبی انجمن باید روی سربرگ رسمی و مهمور به مهر انجمن و دارای امضای دبیر باشد.
د-مسئولیت مهر و سربرگ با دبیر انجمن است و در مواردی که مشکلی پیش آید، لازم است در برابر شورای مدیریت و مراجع ذیربط دانشگاه پاسخگو باشد. 
ه-در صورت مفقود شدن مهر، دبیر موظف است بلافاصله مراتب را جهت بررسی و اقدامات مقتضی به شورای مدیریت، گروه آموزشی مربوطه و مدیریت فرهنگی اعلام نماید.
ماده 20-این اساسنامه اولین نسخه از اساسنامه انجمن علمی گروه مدیریت - حسابداری است که در 5 فصل و 20 ماده و 6 تبصره و توضیح در نشست شورای عمومی انجمن علمی مؤسسه آموزش عالی ایوانکی در محل دفتر فرهنگی و در تاریخ 16/7/91 به تصویب اعضا رسید.